Wiadomości

Dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska – dbajmy o naszą Ziemię, bo to nasz wspólny dom

Data publikacji 05.06.2024

Światowy Dzień Środowiska to jedno z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych świąt poświęconych ochronie przyrody. Jest ono obchodzone w ponad 100 państwach, w tym w Polsce. W naszym kraju organizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw i kampanii mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz promowanie proekologicznych postaw. Jedną z organizacji państwowych, zaangażowaną w tę ochronę jest Policja, która ściga sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Jednym z głównych zadań organów ścigania w związku z ochroną środowiska, jest przede wszystkim walka z tzw. mafiami śmieciowymi i tematyka nielegalnych składowisk odpadów, a także wszelkie formy zaśmiecania otoczenia.

Policjanci przypominają, że pozostawianie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane i podlega karze grzywny.
Informacje o nielegalnych wysypiskach można przekazywać za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nielegalne wysypiska można również zgłaszać dzielnicowemu, któremu podlega takie miejsce.

W przypadkach większej wagi zastosowany może być również art.183 Kodeksu Karnego mówiący o tym, że: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" oraz art. 182 Kodeksu Karnego mówiący o tym, że: "Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Pozostawione w lesie, w parku, na polu czy w pustostanach śmieci tworzą ogromne zagrożenie zarówno pod względem ekologicznym, jak i pożarowym.
Sprawców takiego działania ściga nie tylko Policja, ale i Straż Miejska, czy służby leśne.

Odpady niebezpieczne stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. W związku z ich szkodliwością muszą one zostać zutylizowane wyłącznie w specjalnie przystosowanych do tego zakładach oraz pod ścisłą kontrolą. Dla niektórych dużych firm przemysłowych, których produktem ubocznym działalności są odpady niebezpieczne, problem stwarza szereg regulacji prawnych, której podlegają.
Dlatego decydują się na nielegalną utylizację odpadów poprzez wywożenie je w miejsca do tego nieprzeznaczone, aby nie ponosić kosztów związanych z utylizacją kłopotliwych śmieci.  Ten proceder jest niedozwolony i podlega surowym karom.
Każdy, kto jest świadkiem procederu nielegalnego składowania odpadów, powinien zawiadomić odpowiednie służby.
Przede wszystkim apelujemy do osób, które przebywają w rejonie mało uczęszczanych miejsc, obiektów leśnych, opuszczonych hal czy magazynów o zwracanie uwagi na wzmożony ruch w tym miejscu pojazdów ciężarowych, oraz obcych osób. Zgłoszenia można dokonać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a także przez Internet nanosząc na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezieczeństwa punkt, w którym może dochodzić do nielegalnego pozbywania się śmieci i odpadów. Tylko wspólne działania pozwolą na wykrycie przestępstw popełnianych przeciwko środowisku naturalnemu.

Warto także wspomnieć, że kilka lat temu, w całym kraju na stronach komend uruchomione zostały tzw. Zielone Strefy. Jest to narzędzie, które pozwala każdemu, również anonimowo, poinformować Policję o okrutnym traktowaniu zwierząt czy niszczeniu środowiska.

Widzisz? Reaguj!

Powrót na górę strony