Zostań Policjantem

Grafika prezentacyjnaOgłoszenia, terminy, limityWymagania dotyczące kandydatówWymagane dokumentyEtapy, punktacjaAktualne przepisyO służbie w Policji

Uwaga – informacja dotycząca posiadania tatuażu

Od dnia 19.01.2023 r. uległy zmianie wymagania dotyczące posiadania tatuażu przez policjantów. Aktualnie policjanci nie mogą posiadać widocznego tatuażu na głowie, szyi i dłoniach. Zabronione jest też posiadanie przez policjanta widocznego tatuażu na innych częściach ciała, którego symbolika, forma lub treść mogą być postrzegane jako godzące w powagę munduru oraz społeczny wizerunek policyjnej formacji.

 

Na początek - najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satyfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Policja... twórzmy ją razem.

 

Grafika prezentacyjna
 O SŁUŻBIE W POLICJI 

 

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

 

 • stabilną i długoletnią pracę;

 • uprawnienia emerytalne już po 25 latach służby;

 • korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe) 3790 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3620 zł netto powyżej 26 lat plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4809  zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a 4505 zł netto powyżej 26 lat oraz wysługa jw.;

 • możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku;

 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;

 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie);

 • korzystne warunki socjalne, w tym:

 • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;

 • nagrody jubileuszowe;

 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;

 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;

 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;

 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;

 • urlopy dodatkowe;

 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

 

Po przyjęciu do służby zostaniesz skierowany na trwające około 6,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół Policji. Następnie, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby (np. w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, Warszawie  lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej lub Częstochowie). W trakcie delegowania będziesz musiał odbyć 63 służby. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie Twoich praktycznych umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczania imprez masowych, ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych lub poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

 

 

 

Uwaga!

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego można składać w jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyłącznie osobiście - jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej lub doborowej (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej slaska.policja.gov.pl w zakładce Rekrutacja - Kontakt).

 

Okładka specjalnego numeru miesięcznika "Policja 997"

 

Zobacz specjalny numer miesięcznika „Policja 997”, którego zadaniem jest przybliżenie kandydatom do służby ciekawych, choć mniej znanych aspektów policyjnego rzemiosła. Z pewnością wiele osób, zastanawiając się nad wstąpieniem w nasze szeregi, ma już jakiś obraz tej formacji. Jednak niemal na pewno jest on niepełny, gdyż nie wszystkie aspekty naszej pracy są powszechnie znane.

 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.13 MB)

 

 

Jeśli zamierzasz do nas dołączyć, wszystkie potrzebne informacje znajdziesz poniżej.

 

 

 OGŁOSZENIA, TERMINY, LIMITY, LISTA 

 

W 2023 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć:

 • 27 lutego;
 • 5 maja;
 • 30 czerwca - data przyjęcia dotyczy wyłącznie byłych funkcjonariuszy Policji;
 • 3 lipca;
 • 23 sierpnia;
 • 29 września - data przyjęcia dotyczy wyłącznie byłych funkcjonariuszy Policji;
 • 27 października;
 • 28 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2023 rok

OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2023 rok prowadzonej wobec byłych funkcjonariuszy Policji

OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska ratowników medycznych

 

Na podstawie cyklicznie przeprowadzanej analizy fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego:

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji w dniu 23.08.2023 r.

LISTA RANKINGOWA

LISTA RANKINGOWA - Personel medyczny

LISTA RANKINGOWA - nowa procedura

 

Termin przyjęcia w dniu 23.08.2023 r. - procedura dla byłych funkcjonariuszy

LISTA RANKINGOWA - procedura dla byłych funkcjonariuszy

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW 


 

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji musisz spełniać następujące wymagania:

 

Grafika prezentacyjna
 

 

posiadać polskie obywatelstwo

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

posiadać nieposzlakowaną opinię

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

korzystać z pełni praw publicznych

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

posiadać co najmniej średnie lub średnie branżowe wykształcenie

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

na dzień przyjęcia do służby posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega kwalifikacji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna
 WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Proszę, przygotuj niżej wymienione dokumenty i ułóż je w następującej kolejności:

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B) - UWAGA! - w kwestionariuszu należy niepotrzebne odpowiedzi skreślić, a odpowiedzi właściwe pozostawić bez nanoszenia jakichkolwiek zmian;

  (należy wypełnić dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu; druk kwestionariusza znajduje się w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych);

 • kopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 • kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służb;

 • kopię książeczki wojskowej (jeśli podlegasz kwalifikacji wojskowej) lub legitymacji służbowej żołnierza zawodowego - uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;

 • kopię prawa jazdy, jeżeli posiadasz uprawnienia do kierowania pojazdem;

 • kopię dowodu osobistego.

Komplet dokumentów możesz złożyć we wszystkich komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie woj. śląskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w dni robocze, w godzinach urzędowania komórki kadrowej - jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej slaska.policja.gov.pl w zakładce Rekrutacja - Kontakt).

 

Proszę zabierz ze sobą do wglądu przez pracownika kadr oryginały dokumentów.
 

 

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

 

 

Grafika prezentacyjna
 ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 


 

 

1. Test wiedzy

Testy wiedzy i oceny sprawności fizycznej odbywają się w wyznaczonej szkole Policji. Test składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Pytania dotyczą zakresu funkcjonowania Policji.

Test z wiedzy nie jest etapem selekcyjnym. Oznacza to, że przechodzisz do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony warto żebyś się przygotował do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu.

Uwaga! Pytania do testu wiedzy opracowuje Akademia Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Pytania do testu wiedzy niezawierające odpowiedzi - stronie dotyczącej doboru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

2. Ocena sprawności fizycznej

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar )

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje Cię karencja 2 miesięcy od dnia przystąpienia do tego etapu. Po tym czasie możesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie komplet dokumentów.

 

3. Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne przeprowadzane jest w Wydziale Psychologów mieszczącym się w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17. Badanie określi Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawa w pracy. Pozytywny wynik z testu psychologicznego, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r. zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu psychologicznego  do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu, z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

 

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 (wejście z boku budynku).

Etap ten ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z trzech osób. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjanci służb prewencji. Jej celem jest ocena Twojej umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacji do podjęcia służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi oraz umiejętności autoprezentacji. Zaliczysz ten etap postępowania kwalifikacyjnego, gdy uzyskasz od 36 do 60 punktów.

Wynik negatywny skutkuje 6 miesięczną karencją.

5. Komisja lekarska

W ramach tego etapu będziesz poddany specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni Twoją psychiczną i fizyczną zdolność do służby w Policji. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pełnienia służby w  Policji skutkuje 6 miesięczną karencją.

 

6. Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony uzyskaniem "poświadczenia bezpieczeństwa".

 

7. Lista rankingowa

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej z ilością punktów uzyskaną w trakcie całej procedury. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji. Natomiast jeśli zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjętym w kolejnych terminach, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminu ważności wyniku badania psychologicznego lub nie później niż w czasie 24 miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia na liście kandydatów - dotyczy postępowań prowadzonych na podstawie art. 25 ust. 11,13 lub 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W dalszym ciągu decydować o przyjęciu do służby w Policji będzie ilość uzyskanych punktów.

 

W trakcie procedury kwalifikacyjnej możesz zdobyć z etapów następujące ilości punktów:
 1. Test wiedzy ogólnej - maksymalnie 40 punktów;
 2. Ocena sprawności fizycznej - maksymalnie 60 punktów;
 3. Rozmowa kwalifikacyjna - maksymalnie 60 punktów.

W sumie można maksymalnie z etapów uzyskać 160 punktów.

 

Członek personelu lotniczego posiadający uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, członek personelu medycznego w oddziale prewencji Policji oraz osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe może uzyskać następujące punkty:

Rozmowa kwalifikacyjna - 60 punktów.

 

 

 

Grafika prezentacyjna
 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:
 

 

 

 

Grafika prezentacyjna
 KONTAKT 

 

WYDZIAŁ DOBORU I SZKOLENIA KWP W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

 

e-mail: doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl

 

Kontakt jest możliwy w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00

 

47 851 1702

47 851 1721

47 851 1722

47 851 1738

47 851 1791

47 851 1736

 

FAX

47 851 1541

 

Ustalanie terminów badań psychologicznych

poniedziałki: 10.00 - 14.00

pozostałe  dni robocze tygodnia: 8.00 - 14.00

 

47 851 1763

47 851 1796

 DANE KONTAKTOWE KOMÓREK KADROWYCH W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI:
 

Jednostka Nr telefonu Adres
KMP Bielsko-Biała tel. 47 8571218 Bielsko-Biała, ul. Wapienna 45
KPP Bieruń tel. 47 8527218 Bieruń, ul. Turystyczna 1A
KMP Bytom tel. 47 8533228 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 74
KPP Będzin tel. 47 8536218 Będzin, ul. Bema 1
KMP Częstochowa tel. 47 8581346 Częstochowa, ul. Popiełuszki 5
KMP Chorzów tel. 47 8545217 Chorzów, ul. Legnicka 1
KPP Cieszyn tel. 47 8573251 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2
KMP Dąbrowa Górnicza tel. 47 8522219 Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Piłsudskiego 11
KMP Gliwice tel. 47 8592395 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 12
KMP Jaworzno tel. 47 8525218 Jaworzno, ul. Narutowicza 1
KMP Jastrzębie-Zdrój tel. 47 8554319 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 12
KMP Katowice tel. 47 8512411 Katowice, ul. Lompy 19
KPP Kłobuck tel. 47 8582218 Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
KPP Lubliniec tel. 47 8583222 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6
KPP Mikołów tel. 47 8558218 Mikołów, ul. Rymera 1
KPP Myszków tel. 47 8584219 Myszków, ul. Kościuszki 105
KMP Mysłowice tel. 47 8526218 Mysłowice, ul. Starokościelna 2
KMP Piekary Śląskie tel. 47 8532218 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 62
KPP Pszczyna tel. 47 8552219 Pszczyna, ul. Bogedaina 18
KPP Racibórz tel. 47 8556221 Racibórz, ul. Bosacka 42
KMP Rybnik tel. 47 8557219 Rybnik, ul. Armii Krajowej 5
KMP Ruda Śląska tel. 47 8541218 Ruda Śląska, ul. Generała Hallera 9
KMP Siemianowice Śląskie tel. 47 8541219 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 16
KMP Świętochłowice tel. 47 8544218 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 16C
KMP Sosnowiec tel. 47 8521377 Sosnowiec, ul. Janowskiego 16
KPP Tarnowskie Góry tel. 47 8534218 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
KMP Tychy tel. 47 8551219 Tychy, ul. Aleja Bielska 46
KPP Wodzisław Śląski tel. 47 8555218 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 180B
KMP Zabrze tel. 47 8543218 Zabrze, ul. 1-go Maja 10
KPP Zawiercie tel. 47 8535219 Zawiercie, ul. Kasprowicza 9
KPP Żywiec tel. 47 8572218 Żywiec, ul. Aleja Piłsudskiego 52
KMP Żory tel. 47 8553218 Żory, ul. Wodzisławska 3

 

REKRUTACJA DO CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

 

Powrót na górę strony