Wiadomości

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Data publikacji 28.01.2024

Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Ten wyjątkowy dzień jest obchodzony w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Celem święta jest podniesienie świadomości i wspieranie działań w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie, a przede wszystkim bezpieczeństwa osobistego.

Co to są dane osobowe? Dane osobowe są to wszelkie dane o osobie, na podstawie których można tę osobę zidentyfikować. Ochrona tych danych jest częścią prawa do prywatności, jednak w dobie tak szybkiego rozwoju nowych technologii ochrona prywatności i danych osobowych jest znacznie utrudniona. Zmuszeni jesteśmy udostępniać różnorodne informacje o sobie, w tym dane osobowe, w codziennych sytuacjach – w pracy, w szkole, na zakupach, u lekarza. Swoje dane udostępniamy również zakładając konto lub rejestrując się na stronach internetowych, komunikatorach, portalach społecznościowych, skrzynce e-mailowej, korzystając z gier on-line.

Apelujemy by korzystając z Internetu zawsze rozważyć, czy na pewno chcemy skorzystać z danej usługi i czy jest ona warta podzielenia się naszymi danymi. Przy użyciu tych danych ktoś może się pod nas podszyć, mogą one ponadto zostać skradzione, a nasze konto może przejąć ktoś obcy.

Co zrobić, gdy ktoś narusza ochronę danych osobowych?

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie GIODO – o ile doszło do naruszenia przepisów - w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Niezależnie od powyższego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na podstawie informacji zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w sprawie zainicjowanej skargą, podejmuje z urzędu (nie zaś na podstawie skargi) autonomiczną (niezależną od treści skargi) decyzję odnośnie ewentualnego skorzystania z uprawnień przyznanych mu w art. 12 pkt 5, art. 17 oraz art. 19 ustawy o ochronie danych osobowych. W ramach kompetencji określonych ww. przepisami Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może skierować do podmiotu którego dotyczy skarga wystąpienie służące doskonaleniu ochrony danych (art. 12 pkt 5), może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych (art. 17), bądź kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (art. 19).

Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Powrót na górę strony