Fundusz Zapomogowy Funkcjonariuszy Policji

Czasem każdy z nas potrzebuje wsparcia

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach została powołana komisja socjalna. Ma ona za zadanie wspieranie środkami finansowymi z funduszu zapomogowego śląskich policjantów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Wnioski o pomoc finansową mogą składać zainteresowani funkcjonariusze, ich przełożeni oraz przedstawiciele właściwej organizacji związkowej. Kryteria przyznania zapomogi oraz tryb procedowania został określony w decyzji.  


Wsparcie możesz otrzymać jeżeli:

a) pogorszy się Twoja sytuacja materialna lub Twojej rodziny w skutek:

 • indywidualnych zdarzeń losowych
 • klęski żywiołowej
 • choroby członka rodziny
 • śmierci członka rodziny

b) Ty i Twoja rodzina znajdujecie się w szczególnie trudnych warunkach materialnych.

Aby poprawnie złożyć wniosek, musisz zachować drogę służbową. Wypełniony dokument przedłuż swojemu przełożonemu, aby go zaopiniował. Następnie całość dokumentacji złóż u sekretarza komisji w pokoju nr 239 (budynek E, II piętro) KWP w Katowicach.

Jeżeli pełnisz służbę w jednostce terenowej wniosek musi być dodatkowo zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego/Powiatowego Policji.

Pamiętaj! Sam wniosek nie wystarczy. Musisz do niego dołączyć odpowiednie dokumenty.
W zależności od sytuacji, wymagane jest np.:  

 1. zaświadczenie o dochodach,
 2. zaświadczenie o dochodach członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe,
 3. oświadczenie członka rodziny, gdy jest osobą bezrobotną,
 4. dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny,
 5. dokumenty z gminy bądź straży pożarnej o zaistniałym zdarzeniu,
 6. dokumentację medyczną,
 7. oświadczenie RODO.

Na pytania i wątpliwości odnośnie tej procedury odpowie Ci Marta Leszczyńska – inspektor Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach, telefon kontaktowy 851 17 30.

Aby ułatwić Ci procedurę poniżej zamieszczamy szczegółowe kryteria, tryb procedowania i wzory dokumentów.

 

 


 

 


 

 


 

 

Powrót na górę strony