Kontrola graniczna w trakcie COP24 - COP24 - Policja Śląska

Kontrola graniczna w trakcie COP24

Przedstawiamy wykaz przejść granicznych, w których będzie dokonywana kontrola graniczna.


Wykaz przejść granicznych, w których w okresie od 22.11 do 16.12. 2018 r. będzie przywrócona kontrola graniczna:

 

  • Drogowe przejście graniczne w Chałupkach,

  • Drogowe przejście graniczne w Gorzyczkach (autostrada A1),

  • Przejście graniczne w Cieszynie,

  • Kolejowe przejście graniczne w Zebrzydowicach,

  • Kolejowe przejście graniczne Chałupki-Bohumin,

  • Lotnicze przejścia graniczne: Katowice – Pyrzowice.

 

Kolejowe przejścia graniczne: Zebrzydowice, Chałupki – kontrole prowadzone
od 22 listopada 2018 r. od godz. 000 do 14 grudnia 2018 r. do godz. 1400 w międzynarodowych pociągach bezpośrednich relacji których stacją docelową lub pośrednią jest m. Katowice.

 

Odcinek czeski – kontrole prowadzone od 22 listopada 2018 r. od godz. 000 do 14 grudnia 2018 r. do godz. 1200 w przejściach granicznych: Cieszyn - Chotebuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki – Bohumin.

 

POSTĘPOWANIE Z OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ:

W przypadku dokonania zatrzymania cudzoziemców (w przypadku naruszenia przez nich warunków określonych w art. 66 ust. 1, art. 67, art. 68 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na teryt. RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin Dz.U. z 2017 Poz. 900 z późn. zm.) będących członkami państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Lichtesteinu, należy skierować wniosek o wydaleniu do Wojewody Śląskiego (zajmuje się ta tematyką Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców), w przypadku gdy ich pobyt na tym terytorium stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

 

Podstawy prawne:

 

Art. 73. 1. cyt. ustawy stanowi: Decyzję o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE wydaje, z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Komendanta Głównego Straży Granicznej albo Komendanta Głównego Policji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE lub miejsce ujawnienia faktu albo zdarzenia będącego podstawą wystąpienia z wnioskiem o wydalenie.

 

Art. 73a. 1. Organ, który wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, lub komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na siedzibę wojewody, który wydał decyzję w tej sprawie na wniosek Ministra Obrony Narodowej lub z urzędu, pobiera od obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE odciski linii papilarnych oraz sporządza jego fotografię.

2. Odciski linii papilarnych pobiera się za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków.

 

Art. 73c. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wydaje decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, co do których istnieje obawa, że mogą prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo podejrzewanych o popełnienie jednego z tych przestępstw.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu, przymusowemu wykonaniu.

 

Art. 74. 1. Przymusowe wykonanie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na doprowadzeniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony.

2. Doprowadzenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE:

1) do granicy – wykonuje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy

ze względu na miejsce pobytu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE;

2) od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony – wykonuje Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w którym obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE przekracza granicę.


 

POSTĘPOWANIE Z OBYWATELAMI PAŃSTW TRZECICH:

W przypadku zatrzymania cudzoziemców z państw nie będących członkami UE lub EOG (Islandii, Norwegii i Lichtesteinu), należy:

 

  • Zgodnie z art. art. 310 ust. 1 pkt 2 wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu do właściwego komendanta oddziału lub komendanta placówki Straży Granicznej (wniosek w załączeniu),

 

lub (przed zatrzymaniem), poinformowanie służby dyżurnej Straży Granicznej, celem podjęcia dalszych działań.

 

Podstawy prawne:

 

Art. 310.  1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje:

1) z urzędu - komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który stwierdził istnienie przesłanki uzasadniającej wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

2) na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, organu Krajowej Administracji Skarbowej, komendanta wojewódzkiego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na siedzibę organu występującego z wnioskiem albo miejsce pobytu cudzoziemca.

2. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który stwierdził istnienie przesłanki uzasadniającej wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, może przekazać dalsze prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, w drodze postanowienia, komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.