Regulamin konkursu "Idź, jedź, żyj" - Konkurs "Idź-jedź-żyj" - Policja Śląska

Konkurs "Idź-jedź-żyj"


"IDŹ - JEDŹ - ŻYJ”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

realizowanego przez

Wojewodę Śląskiego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,

Śląskie Kuratorium Oświaty,

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,

Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego

oraz

TVP-3 oddział w Katowicach.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs pod nazwą „IDŹ, JEDŹ, ŻYJ”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Wojewodę Śląskiego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Śląskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz TVP 3 Oddział Katowice.

 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 032 200 11 24 lub 32 200 11 33, 32 200 11 76, mail: ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl


 

II. CELE KONKURSU

 

 1. Aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie działalności ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałanie popełnianiu przez uczestników ruchu drogowego wykroczeń i przestępstw drogowych.

 1. Podniesienie poziomu świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutków zdrowotnych i psychologicznych, występujących w następstwie udziału w zdarzeniu drogowym.

 2. Zwiększenie wrażliwości na istotę bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 

III. TEMATYKA KONKURSU

 

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

 1. Kampania p/n „Żeby Być – Trzeba Żyć – Rok Pieszego 2013” - Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego w relacji pieszy - kierujący, kierujący – pieszy. Zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym.

 1. Kampania p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” propagowanie przez młodych kierowców mody na bezpieczną jazdę pojazdem.

 2. Zagrożenia w ruchu drogowym w aspekcie uwarunkowań najbliższego środowiska.

 3. Dorośli w profilaktyce ruchu drogowego – postawa, wzorzec dla młodych czy wręcz odwrotnie.

 1. Wizja bezpiecznej komunikacji. Prezentacja właściwych postaw uczestników ruchu drogowego.


 

IV. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU/ PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Konkurs obejmuje przygotowanie etiudy filmowej. Praca ta ma być antyreklamą zachowań negatywnych uczestników ruchu drogowego związanych z jednym z pięciu podanych w pkt. III tematów (limit trwania filmu max. 45 sekund).

 2. Praca konkursowa może być wykonana przez 1 osobę lub zespół maksymalnie trzech osób.

 3. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic, prawny opiekun lub nauczyciel po otrzymaniu zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

 4. Do konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednocześnie potwierdzeniem, że twórca jest właścicielem praw autorskich nadesłanego materiału filmowego .

   

 5. Etiuda / film może być nakręcony dowolnym urządzeniem pozwalającym na zarejestrowanie obrazu i dźwięku w jakości HD (koniecznym jest posiadanie nagranych materiałów w wersjach oryginalnych na nośniku zamiennym).

 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swoich prac konkursowych przez organizatorów do działań profilaktycznych oraz ich upowszechniania w środkach publicznego przekazu przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz podmioty współpracujące w ramach prowadzonych działań profilaktyczno – edukacyjnych.

 

V. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, każdy Uczestnik (indywidualnie bądź grupa maksymalnie 3 osoby) powinien w terminie 19.05.2014r opublikować, nakręcony przez siebie film, na własnym kanale YouTube, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej http://slaska.policja.gov.pl/kat/ruch-drogowy/idz-jedz-zyj , w którym zamieści link do opublikowanego przez siebie materiału. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl.

 2. Materiał filmowy udostępniony na kanale YouTube nie może w swojej treści zawierać żadnych reklam produktów, usług i tym podobnych.

 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101 poz. 926), w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.

 4. W przypadku gdy udostępniony materiał zostanie uznany przez organizatora za wulgarny, krzywdzący, naruszający prawa osób trzecich, niezgodny z zasadami konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia autora materiału z listy uczestników konkursu.

 5. Prace zmieszczone po terminie nie będą oceniane.

 

VI. OCENA PRAC

 

 1.  W terminie 10.06.2014r. spośród nadesłanych filmów jury w składzie:

- mgr Stanisław Faber Śląski Kurator Oświaty

- prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz – Prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego

- mgr.inż. Roman Bańczyk - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

- mł. insp Andrzej Trzciński – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP Katowice

- Jacek Skorek – Dziennikarz TVP 3 Katowice

- Marek Durmała – Dziennikarz TVP 3 Katowice

- przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

wybierze 10 filmów, które zostaną opublikowane na stronie www.slaska.policja.gov.pl oraz na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty.

 

 1. Spośród wybranych przez jury filmów w terminie 18.06.2014r. zostaną wyłonieni laureaci konkursu, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

I Pierwsze miejsce – komputer przenośny z profesjonalnym filmowym oprogramowaniem,

II Drugie miejsce – kamera filmowa,

III Trzecie miejsce - aparat fotograficzny lustrzanka.

Przyznana zostanie również nagroda dodatkowa, możliwość udziału w profesjonalnych warsztatach dziennikarskich, zorganizowanych na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

 1. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
 2. Organizatorzy maja prawo zapraszać do współpracy inne organizacje i instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 3. Ocena przez jury prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

· wartość merytoryczna pracy odpowiadająca tematyce konkursowej (od 1 do 10 pkt.)

· wartość edukacyjna filmu (od 1 do 10 pkt.)

· oryginalność pomysłów (od 1 do 10 pkt.)

· strona artystyczna pracy (od 1 do 10 pkt.)

· techniczna jakość filmu wykorzystanie technik komputerowych i innych technik multimedialnych (od 1 do 10 pkt.).


 

VII. WRĘCZENIE NAGRÓD

 

 1. Gala Finałowa z rozdaniem nagród, pokazem nagrodzonych filmów i prelekcją na temat stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego odbędzie się 24.06.2014r. w kino - teatr „Rialto” w Katowicach.
 2. Twórcy 10 filmów nominowanych do dodatkowych wyróżnień zostaną poinformowani do dnia 16.06.2014r .
 3. Fundatorem nagród jest Wojewoda Śląski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Śląskie Kuratorium Oświaty, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego i TVP-3 K-ce.
 4. Wyniki Konkursu będą dostępne na stronie internetowej KWP Katowice www.slaska.policja.gov.pl.
 5. W przypadku wystąpienia niezależnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów.

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych zgłoszonych do przedmiotowego konkursu w produkcji profesjonalnego spotu z udziałem aktorów.

 

 

 

Kontakt:

podinsp. Włodzimierz Mogiła Wydział Ruchu Drogowego KWP Katowice tel. 32 200 11 24,

mł. asp. Marzena Szwed Wydział Ruchu Drogowego KWP Katowice tel. 32 200 11 33,

Emilia Wierzbicka Wydział Ruchu Drogowego KWP Katowice tel. 32 200 11 76, ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl 

 

Wojewódzki Konkurs Filmowy dla szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego

„IDŹ – JEDŹ – ŻYJ”

 

Link do pracy konkursowej:

L.p.

Dane drużyny konkursowej (autorzy pracy filmowej)

1.

Imiona i nazwiska

1)

2)

3)

2.

e-mail

 

 

 

3.

Nazwa i adres  szkoły/placówki oświatowej:

 

4.

Nauczyciel/ opiekun

Imię
i nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

5.

Wyrażamy zgodę na udział naszego syna/naszej córki w konkursie filmowym pn. „Idź – Jedź – Żyj”  oraz na przetwarzanie naszych danych osobowych przez organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2002r.,  nr 101, poz. 926) *

            Imię nazwisko nr dow.os                    Imię nazwisko nr dow.os                       Imię nazwisko nr dow.os    

 

    1) ......................................................2)   ............................................................... 3)  .........................................................

Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych autorów pracy konkursowej

6

Oświadczam, że zapoznałem/am  się z  regulaminem  konkursu i akceptuję jego treść :
 

1) …..................................................... 2)…………....................................................3).........................................................

                       Podpis                                                         Podpis                                                      Podpis

* wypełnić w przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich 

 

Pliki do pobrania