Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK

Ruszył projekt pt. „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK”. Współfinansowana ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Projekt realizują komendy wojewódzki Policji w: Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.

W czerwcu br. Centrum Obsługi Projektów Europejskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz partnerskie komendy wojewódzkie Policji podpisały porozumienia o dofinansowanie i współpracy w ramach projektu pn. „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK”. Inicjatywa o budżecie wynoszącym 4.914.687,45 PLN jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (nr projektu PL/2020/PR/0085) na kwotę 3.686.015,59 PLN. Pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

Beneficjentem projektu jest konsorcjum złożone z trzech jednostek Policji:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wspólne prace nad projektem zostały zainicjowane jeszcze na początku ubiegłego roku, jako odpowiedź Policji na wyzwania i związane z nimi potrzeby z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Kluczowe znaczenie ma fakt, iż na terenie województw łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego znajduje się łącznie 131 obiektów i systemów infrastruktury krytycznej (IK). Zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz ciągłości działania są strategiczne dla funkcjonowania państwa. Policja odgrywa bardzo ważną rolę w tym procesie. Rola naszej formacji jest szczególnie istotna w sytuacji wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym, kiedy konieczne jest przeprowadzenia przez funkcjonariuszy rozpoznania minersko – pirotechnicznego, polegającego na dokładnym sprawdzeniu obiektów z uwzględnieniem miejsc trudnodostępnych, identyfikacji oraz neutralizacji urządzeń wybuchowych, oraz substancji niebezpiecznych.

Działania w projekcie zakładają zarówno zwiększenie potencjału technicznego partnerskich jednostek Policji, m.in. poprzez doposażenie w najnowocześniejsze urządzenia do detekcji materiałów wybuchowych, wyposażenia osobistego funkcjonariuszy z grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego, jak również przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, podwyższających kompetencje i efektywność tychże grup.

Zwieńczeniem wszystkich działań w projekcie będzie przeprowadzenie ćwiczeń dowódczo-sztabowych, podczas których symulowany będzie atak na obiekt infrastruktury krytycznej, podczas którego do jego neutralizacji zostanie wykorzystany zakupiony sprzęt oraz wykorzystane nabyte w trakcie szkoleń umiejętności. Ponadto zostanie wypracowane i podpisanie porozumienie o trwałej współpracy pomiędzy łódzkim, śląskim i dolnośląskim garnizonem Policji, w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

Pierwsze działania w projekcie zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Powrót na górę strony