Jakość - Policja Śląska

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W dniu 21 października 2012 r. Polskie Centrum Akredytacji przyznało Laboratorium Kryminalistycznemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Certyfikat Akredytacji nr AB 1367. 

Uzyskany Certyfikat Akredytacyjny potwierdza spełnienie wymagań Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących) w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością
w Laboratorium.

Wnioskowany zakres akredytacji jest zgodny z wymaganiami Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne, obejmując następujące obszary działalności Laboratorium:
·          badania daktyloskopijne - metoda badawcza Identyfikacja daktyloskopijna,
·          badania genetyczne - metoda badawcza Kryminalistyczne badania DNA w multipleksowych systemach STR.

Akredytacja potwierdza wysokie kompetencje personelu Laboratorium Kryminalistycznego oraz gwarantuje, że wyniki akredytowanych badań są uznawane przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Otrzymanie akredytacji jest zwieńczeniem wieloletnich starań związanych z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania jakością oraz procedur badawczych. Jednocześnie otwiera nowy rozdział funkcjonowania Laboratorium, którego głównym celem jest spełnienie deklaracji zawartych w obowiązującej polityce jakości.

 

UWAGA!

Na wniosek Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach Polskie Centrum Akredytacji (PCA) zawiesiło przyznaną akredytację LK nr AB 1367 na okres 12 miesięcy.  

Jednocześnie informujemy, że zawieszenie akredytacji nie ma wpływu na jakość usług świadczonych przez LK. Wszystkie badania objęte akredytacją nadal wykonywane są według aktualnych procedur i instrukcji badawczych.


 


 

POLITYKA


 

UWAGA! Dokumentacja systemu zarządzania dostępna jest dla klientów do wglądu w Sekretariacie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach