Rekrutacja

Grafika prezentacyjnaOgłoszenia, terminy, limityWymagania dotyczące kandydatówWymagane dokumentyEtapy, punktacjaAktualne przepisyO służbie w Policji

 

Na początek - najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satyfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Policja... twórzmy ją razem.

Policję tworzą ludzie... doskonalący umiejętności Policję tworzą ludzie... o różnych profesjach Policję tworzą ludzie... ludzie dla ludzi Policję tworzą ludzie... którzy docierają wszędzie Policję tworzą ludzie... kultywujący tradycje

Policję tworzą ludzie...

 

Uwaga!

Z dniem 5 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. W związku z tym, od 5 sierpnia 2020 r. wymagany jest kwestionariusz osobowy kandydata do służby zgodny ze wzorem umieszczonym w ww. rozporządzeniu. Po dniu 4 sierpnia 2020 r. będzie można składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyłącznie osobiście - jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej slaska.policja.gov.pl w zakładce Rekrutacja - Kontakt).

 

Informacje dotyczące tatuaży

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WZNAWIA SIĘ PROCEDURĘ DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika ds. doboru KWP w Katowicach dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

 

 

Okładka specjalnego numeru miesięcznika "Policja 997"

 

Zobacz specjalny numer miesięcznika „Policja 997”, którego zadaniem jest przybliżenie kandydatom do służby ciekawych, choć mniej znanych aspektów policyjnego rzemiosła. Z pewnością wiele osób, zastanawiając się nad wstąpieniem w nasze szeregi, ma już jakiś obraz tej formacji. Jednak niemal na pewno jest on niepełny, gdyż nie wszystkie aspekty naszej pracy są powszechnie znane.

 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.13 MB)

 

 

Jeśli zamierzasz do nas dołączyć, wszystkie potrzebne informacje znajdziesz poniżej.

 

 

 OGŁOSZENIA, TERMINY, LIMITY, LISTA 

 

W 2021 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć:

 • 23 lutego;
 • 5 marca;
 • 1 kwietnia - przyjęcie dotyczy wyłącznie byłych funkcjonariuszy Policji - postępowanie prowadzone na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
 • 20 kwietnia;
 • 7 czerwca - dodatkowa data przyjęcia;
 • 13 lipca;
 • 15 września;
 • 3 listopada;
 • 30 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2021 rok

OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2021 rok prowadzonej wobec byłych funkcjonariuszy Policji

Na podstawie cyklicznie przeprowadzanej analizy fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego:

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji w dniu 15.09.2021 r.

LISTA RANKINGOWA

 

Termin przyjęcia w dniu 15.09.2021 r. - procedura dla byłych funkcjonariuszy

LISTA RANKINGOWA - procedura dla byłych funkcjonariuszy

 

 

Grafika prezentacyjna
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW 


 

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji musisz spełniać następujące wymagania:

 

Grafika prezentacyjna
 

 

posiadać polskie obywatelstwo

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

posiadać nieposzlakowaną opinię

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

korzystać z pełni praw publicznych

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

posiadać co najmniej średnie wykształcenie

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

na dzień przyjęcia do służby posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega kwalifikacji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna
 WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Proszę przygotuj niżej wymienione dokumenty i ułóż je w następującej kolejności:

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B) - UWAGA! - w kwestionariuszu należy niepotrzebne odpowiedzi skreślić, a odpowiedzi właściwe pozostawić bez nanoszenia jakichkolwiek zmian;

  (należy wypełnić dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu; druk kwestionariusza znajduje się w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych);

 • kopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 • kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służb;

 • kopię książeczki wojskowej (jeśli podlegasz kwalifikacji wojskowej) lub legitymacji służbowej żołnierza zawodowego - uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;

 • kopię prawa jazdy, jeżeli posiadasz uprawnienia do kierowania pojazdem;

 • kopię dowodu osobistego.

Komplet dokumentów możesz złożyć we wszystkich komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie woj. śląskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w dni robocze, w godzinach urzędowania komórki kadrowej.

 

Proszę zabierz ze sobą do wglądu przez pracownika kadr oryginały dokumentów.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

 

 

Grafika prezentacyjna
 ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 


 

 

1. Test wiedzy ogólnej

Test wiedzy ogólnej i oceny sprawności fizycznej odbywa się w wyznaczonej szkole Policji. Test składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Pytania dotyczą zakresu funkcjonowania Policji.

Test z wiedzy nie jest etapem selekcyjnym. Oznacza to, że przechodzisz do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony warto żebyś się przygotował do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu.

Uwaga! Zgodnie z § 15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 oraz z 2013 poz. 1663) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Pytania do testu wiedzy niezawierające odpowiedzi - stronie dotyczącej doboru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

2. Ocena sprawności fizycznej

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar )

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje Cię karencja 2 miesięcy od dnia przystąpienia do tego etapu. Po tym czasie możesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie komplet dokumentów.

 

3. Badanie psychologiczne MultiSelect-R

Badanie psychologiczne MultiSelect-R przeprowadzane jest w Wydziale Psychologów mieszczącym się w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17. Badanie określi Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawa w pracy. Pozytywny wynik z testu psychologicznego, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r. zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu psychologicznego  do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu, z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

 

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 (wejście z boku budynku).

Etap ten ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z trzech osób. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjanci służb prewencji. Jej celem jest ocena Twojej umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacji do podjęcia służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi oraz umiejętności autoprezentacji. Zaliczysz ten etap postępowania kwalifikacyjnego, gdy uzyskasz od 36 do 60 punktów.

Wynik negatywny skutkuje 6 miesięczną karencją.

5. Komisja lekarska

W ramach tego etapu będziesz poddany specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni Twoją psychiczną i fizyczną zdolność do służby w Policji. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pełnienia służby w  Policji skutkuje 6 miesięczną karencją.

 

6. Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony uzyskaniem "poświadczenia bezpieczeństwa".

 

7. Lista rankingowa

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej z ilością punktów uzyskaną w trakcie całej procedury. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji. Natomiast jeśli zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjętym w kolejnych terminach, jednak nie później niż w czasie 24 miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia na liście kandydatów. W dalszym ciągu decydować o tym będzie ilość uzyskanych punktów.

 

W trakcie procedury kwalifikacyjnej możesz zdobyć następujące ilości punktów:
 1. Test wiedzy ogólnej - maksymalnie 40 punktów;
 2. Ocena sprawności fizycznej - maksymalnie 60 punktów;
 3. Test psychologiczny MultiSelect-R - 0 punktów;
 4. Rozmowa kwalifikacyjna - maksymalnie 60 punktów.

W sumie można maksymalnie uzyskać 160 punktów.

 

Punkty z tytułu posiadanego wykształcenia:
 1. Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów;
 2. Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów;
 3. Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły II stopnia lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 punktów.

 

Punkty z tytułu posiadanych umiejętności:
 1. Posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 punktów;
 2. Prawo jazdy kategorii "B" - 6 punktów;
 3. Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4
 4. Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 punkty;
 5. Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 punkty;
 6. Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty;
 7. Posiadanie prawa jazdy kategorii innej niż "B" - 2 punkty.

 

Członek personelu lotniczego posiadający uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, członek personelu medycznego w oddziale prewencji Policji oraz osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe może uzyskać następujące punkty:

Rozmowa kwalifikacyjna - 60 punktów.

 

 

Grafika prezentacyjna
 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:
 

 

 

Grafika prezentacyjna
 INFORMACJE DOTYCZĄCE SŁUŻBY W POLICJI 

 

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

 

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

 

 • stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;

 • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;

 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;

 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie - informator Nauka o Policji);

 • uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu co najmniej 25 lat służby;

 • korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe) 3250 zł brutto (2957,50 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 2743,50 netto powyżej 26 lat) plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4310 zł brutto (3922,10 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3638,10 netto powyżej 26 lat) plus dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa jw.;

 • korzystne warunki socjalne, w tym:

 • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;

 • nagrody jubileuszowe;

 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;

 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;

 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;

 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;

 • urlopy dodatkowe;

 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

 

Po przyjęciu do służby zostaniesz skierowany na trwające około 3 miesiący szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół Policji. Następnie, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby (np. w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, Warszawie  lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej lub Częstochowie). W trakcie delegowania będziesz musiał odbyć 63 służby. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie Twoich praktycznych umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczania imprez masowych, ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych lub poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

 

 

Grafika prezentacyjna
 KONTAKT 

 

WYDZIAŁ DOBORU I SZKOLENIA KWP W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

 

e-mail: doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl

 

Kontakt jest możliwy w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00

 

47 851 1736

47 851 1702

47 851 1721

47 851 1722

47 851 1738

47 851 1791

 

FAX

47 851 1541

 

Ustalanie terminów badań psychologicznych MULTISELECT-R

poniedziałki: 10.00 - 15.00

pozostałe  dni robocze tygodnia: 8.00 - 15.00

 

47 851 1763

47 851 1796

 DANE KONTAKTOWE KOMÓREK KADROWYCH W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI:
 

Jednostka Nr telefonu Adres
KMP Bielsko-Biała tel. 47 8571218 Bielsko-Biała, ul. Wapienna 45
KPP Bieruń tel. 47 8527218 Bieruń, ul. Turystyczna 1A
KMP Bytom tel. 47 8533228 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 74
KPP Będzin tel. 47 8536218 Będzin, ul. Bema 1
KMP Częstochowa tel. 47 8581346 Częstochowa, ul. Popiełuszki 5
KMP Chorzów tel. 47 8545217 Chorzów, ul. Legnicka 1
KPP Cieszyn tel. 47 8573251 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2
KMP Dąbrowa Górnicza tel. 47 8522219 Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Piłsudskiego 11
KMP Gliwice tel. 47 8592395 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 12
KMP Jaworzno tel. 47 8525218 Jaworzno, ul. Narutowicza 1
KMP Jastrzębie-Zdrój tel. 47 8554319 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 12
KMP Katowice tel. 47 8512411 Katowice, ul. Lompy 19
KPP Kłobuck tel. 47 8582218 Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
KPP Lubliniec tel. 47 8583222 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6
KPP Mikołów tel. 47 8558218 Mikołów, ul. Rymera 1
KPP Myszków tel. 47 8584219 Myszków, ul. Kościuszki 105
KMP Mysłowice tel. 47 8526218 Mysłowice, ul. Starokościelna 2
KMP Piekary Śląskie tel. 47 8532218 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 62
KPP Pszczyna tel. 47 8552219 Pszczyna, ul. Bogedaina 18
KPP Racibórz tel. 47 8556221 Racibórz, ul. Bosacka 42
KMP Rybnik tel. 47 8557219 Rybnik, ul. Armii Krajowej 5
KMP Ruda Śląska tel. 47 8541218 Ruda Śląska, ul. Generała Hallera 9
KMP Siemianowice Śląskie tel. 47 8541219 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 16
KMP Świętochłowice tel. 47 8544218 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 16C
KMP Sosnowiec tel. 47 8521377 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 2
KPP Tarnowskie Góry tel. 47 8534218 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
KMP Tychy tel. 47 8551219 Tychy, ul. Aleja Bielska 46
KPP Wodzisław Śląski tel. 47 8555218 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 180B
KMP Zabrze tel. 47 8543218 Zabrze, ul. 1-go Maja 10
KPP Zawiercie tel. 47 8535219 Zawiercie, ul. Kasprowicza 9
KPP Żywiec tel. 47 8572218 Żywiec, ul. Aleja Piłsudskiego 52
KMP Żory tel. 47 8553218 Żory, ul. Wodzisławska 3

 

Powrót na górę strony