Rekrutacja - Policja Śląska

Rekrutacja

Grafika prezentacyjnaOgłoszenia, terminy, limityWymagania dotyczące kandydatówWymagane dokumentyEtapy, punktacjaAktualne przepisyO służbie w Policji

 

Na początek - najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satyfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Policja... twórzmy ją razem. 

 

Uwaga!

Z dniem 5 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. W związku z tym, od 5 sierpnia 2020 r. wymagany jest kwestionariusz osobowy kandydata do służby zgodny ze wzorem umieszczonym w ww. rozporządzeniu. Po dniu 4 sierpnia 2020 r. będzie można składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyłącznie osobiście - jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej slaska.policja.gov.pl w zakładce Rekrutacja - Kontakt).

 

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WZNAWIA SIĘ PROCEDURĘ DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika ds. doboru KWP w Katowicach dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

SPRAWDŹ SIĘ NA POLICYJNYM TORZE PRZESZKÓD, KTÓRY CZEKA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach organizuje otwarte zajęcia dla wszystkich osób zainteresowanych procesem rekrutacji do służby w Policji. Wszystkie chętne osoby będą mogły osobiście sprawdzić, jakie wymagania stawiane są kandydatom. Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z torem przeszkód, jaki należy pokonać w teście sprawności fizycznej.

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów i pracowników do spraw rekrutacji z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Zajęcia odbywają się w hali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o wcześniejszy kontakt na adres mailowy: bartlomiej.lasek@ka.policja.gov.pl. Termin i godzina spotkania zostanie podana telefonicznie w okresie późniejszym i będzie zależna od ilości zgłoszeń. Zapraszamy do uczestnictwa i czekamy na zgłoszenia!

 

Okładka specjalnego numeru miesięcznika "Policja 997"

 

Zobacz specjalny numer miesięcznika „Policja 997”, którego zadaniem jest przybliżenie kandydatom do służby ciekawych, choć mniej znanych aspektów policyjnego rzemiosła. Z pewnością wiele osób, zastanawiając się nad wstąpieniem w nasze szeregi, ma już jakiś obraz tej formacji. Jednak niemal na pewno jest on niepełny, gdyż nie wszystkie aspekty naszej pracy są powszechnie znane.

 

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

 

Jeśli zamierzasz do nas dołączyć, wszystkie potrzebne informacje znajdziesz poniżej.

 

 

 OGŁOSZENIA, TERMINY, LIMITY, LISTA 

 

W 2020 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć:

 

 • 27 lutego;
 • 21 kwietnia - termin odroczony;
 • 9 lipca;
 • 13 lipca;
 • 16 września;
 • 5 listopada;
 • 30 grudnia.

 

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

OGŁOSZENIE obowiązujace od dnia 5 sierpnia 2020 r.

OGŁOSZENIE dotyczące byłych funkcjonariuszy

Na podstawie cyklicznie przeprowadzanej analizy fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjęciem do służby w określonym w ogłoszeniu terminie pamiętaj, że dokumeny musisz złożyć z co najmniej 5-miesięcznym wyprzedzeniem!

 

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego:

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji w dniu 16.09.2020 r.

LISTA RANKINGOWA

 

Termin przyjęcia w dniu 15.09.2020 r. - procedura dla byłych funkcjonariuszy

LISTA RANKINGOWA - procedura dla byłych funkcjonariuszy

 

 

Grafika prezentacyjna
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW 


 

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji musisz spełniać następujące wymagania:

 

Grafika prezentacyjna
 

 

posiadać polskie obywatelstwo

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

posiadać nieposzlakowaną opinię

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

korzystać z pełni praw publicznych

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

posiadać co najmniej średnie wykształcenie

 

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

 

 

 

Grafika prezentacyjna

 

 

na dzień przyjęcia do służby posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega kwalifikacji wojskowej

 

 

 

 

 

Uwaga! Informacje dotyczące tatuaży

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

 

 

Grafika prezentacyjna
 WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Proszę przygotuj niżej wymienione dokumenty i ułóż je w następującej kolejności:

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B)

  (należy wypełnić dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu; druk kwestionariusza znajduje się w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych);

 • kopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 • kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służb;

 • kopię dowodu osobistego.

Komplet dokumentów możesz złożyć we wszystkich komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie woj. śląskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w dni robocze, w godzinach urzędowania komórki kadrowej.

 

Proszę zabierz ze sobą do wglądu przez pracownika kadr oryginały dokumentów, dowód osobisty oraz dodatkowo książeczkę wojskową, jeśli podlegasz kwalifikacji wojskowej.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

 

 

Grafika prezentacyjna
 ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 


 

 

1. Test wiedzy ogólnej

Test wiedzy ogólnej i oceny sprawności fizycznej odbywa się w wyznaczonej szkole Policji. Test składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Test z wiedzy nie jest etapem selekcyjnym. Oznacza to, że przechodzisz do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony warto żebyś się przygotował do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu.

Uwaga! Zgodnie z § 15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 oraz z 2013 poz. 1663) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Pytania do testu wiedzy niezawierające odpowiedzi (obowiązujące od 5 września 2020 r., UWAGA - pytania znajdują się w ostatnim linku na stronie): https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji


 

2. Ocena sprawności fizycznej

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

 

Ładowanie odtwarzacza...

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje Cię karencja 2 miesięcy od dnia przystąpienia do tego etapu. Po tym czasie możesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie komplet dokumentów.


 

3. Badanie psychologiczne MultiSelect-R

Badanie psychologiczne MultiSelect-R przeprowadzane jest w Wydziale Psychologów mieszczącym się w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17. Badanie określi Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawa w pracy. Pozytywny wynik z testu psychologicznego, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r. zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu psychologicznego  do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu, z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.


 

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 (wejście z boku budynku).

Etap ten ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z trzech osób. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjanci służb prewencji. Jej celem jest ocena Twojej umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacji do podjęcia służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi oraz umiejętności autoprezentacji. Zaliczysz ten etap postępowania kwalifikacyjnego, gdy uzyskasz od 36 do 60 punktów.

Wynik negatywny skutkuje 6 miesięczną karencją.


 

5. Komisja lekarska

W ramach tego etapu będziesz poddany specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni Twoją psychiczną i fizyczną zdolność do służby w Policji. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pełnienia służby w  Policji skutkuje 6 miesięczną karencją.


 

6. Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony uzyskaniem "poświadczenia bezpieczeństwa".


 

7. Lista rankingowa

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej z ilością punktów uzyskaną w trakcie całej procedury. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji. Natomiast jeśli zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjętym w kolejnych terminach, jednak nie później niż w czasie 24 miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia na liście kandydatów. W dalszym ciągu decydować o tym będzie ilość uzyskanych punktów.


 

W trakcie procedury kwalifikacyjnej możesz zdobyć następujące ilości punktów:

 

L.p.

Etapy postępowania
kwalifikacyjnego

Max. liczba punktów
możliwych 
do uzyskania

1.

Test wiedzy ogólnej

40

2.

Ocena sprawności fizycznej

60

3.

Test psychologiczny MultiSelect-R

0

4.

Rozmowa kwalifikacyjna

60

W sumie

 

160

 

 

Punkty z tytułu posiadanego wykształcenia:

 

L.p. Rodzaj wykształcenia Punkty

1.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły II stopnia lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

7

 

 

Punkty z tytułu posiadanych umiejętności:

 

L.p. Rodzaj umiejętności Punkty

1.

Posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

2.

 Prawo jazdy kategorii "B"

6

3.

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

4.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

4
5.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

2

6.

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2

7.

Posiadanie prawa jazdy kategorii innej niż w lp. 2

2

 

 

Członek personelu lotniczego posiadający uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, członek personelu medycznego w oddziale prewencji Policji oraz osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe może uzyskać następujące punkty:

 

1.

Rozmowa kwalifikacyjna

60

 

 

 

Grafika prezentacyjna
 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:
 

 

 

Grafika prezentacyjna
 INFORMACJE DOTYCZĄCE SŁUŻBY W POLICJI 

 

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

 

 

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

 

 • stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;

 • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;

 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;

 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie - informator Nauka o Policji);

 • uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu co najmniej 25 lat służby;

 • korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe) 3250 zł brutto (2957,50 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 2743,50 netto powyżej 26 lat) plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4310 zł brutto (3922,10 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3638,10 netto powyżej 26 lat) plus dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa jw.;

 • korzystne warunki socjalne, w tym:

 • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;

 • nagrody jubileuszowe;

 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;

 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;

 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;

 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;

 • urlopy dodatkowe;

 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

 

Po przyjęciu do służby zostaniesz skierowany na trwające około 6,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół Policji. Następnie, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby (np. w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, Warszawie  lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej lub Częstochowie). W trakcie delegowania będziesz musiał odbyć 63 służby. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie Twoich praktycznych umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczania imprez masowych, ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych lub poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

 

 

Grafika prezentacyjna
 KONTAKT 

 

WYDZIAŁ DOBORU I SZKOLENIA KWP W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

 

e-mail: doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl

 

Kontakt jest możliwy w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.30

 

47 851 1736 lub 32 200 1736

47 851 1702 lub 32 200 1702

47 851 1721 lub 32 200 1721

47 851 1722 lub 32 200 1722

47 851 1738 lub 32 200 1738

47 851 1791 lub 32 200 1791

 

FAX

47 851 1541

 

Ustalanie terminów badań psychologicznych MULTISELECT-R

poniedziałki: 10.00 -15.00

pozostałe  dni robocze tygodnia: 8.00 -15.00

 

47 851 1763 lub 32 200 1763

47 851 1796 lub 32 200 1796

 DANE KONTAKTOWE KOMÓREK KADROWYCH W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI:
 

Jednostka Nr telefonu Adres
KMP Bielsko-Biała tel. 33 8121218 Bielsko-Biała, ul. Wapienna 45
KPP Bieruń tel. 32 3233218 Bieruń, ul. Turystyczna 1A
KMP Bytom tel. 32 3888228 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 74
KPP Będzin tel. 32 3680218 Będzin, ul. Bema 1
KMP Częstochowa tel. 34 3691346 Częstochowa, ul. Popiełuszki 5
KMP Chorzów tel. 32 7715217 Chorzów, ul. Legnicka 1
KPP Cieszyn tel. 33 8516251 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2
KMP Dąbrowa Górnicza tel. 32 6394219 Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Piłsudskiego 11
KMP Gliwice tel. 32 3369395 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 12
KMP Jaworzno tel. 32 6183218 Jaworzno, ul. Narutowicza 1
KMP Jastrzębie-Zdrój tel. 32 4787319 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 12
KMP Katowice tel. 47 8512411 Katowice, ul. Lompy 19
KPP Kłobuck tel. 34 3109218 Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
KPP Lubliniec tel. 34 3532222 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6
KPP Mikołów tel. 32 7377218 Mikołów, ul. Rymera 1
KPP Myszków tel. 34 3153219 Myszków, ul. Kościuszki 105
KMP Mysłowice tel. 32 3173218 Mysłowice, ul. Starokościelna 2
KMP Piekary Śląskie tel. 32 3936218 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 62
KPP Pszczyna tel. 32 4493219 Pszczyna, ul. Bogedaina 18
KPP Racibórz tel. 32 4594221 Racibórz, ul. Bosacka 42
KMP Rybnik tel. 32 4295219 Rybnik, ul. Armii Krajowej 5
KMP Ruda Śląska tel. 32 2449218 Ruda Śląska, ul. Generała Hallera 9
KMP Siemianowice Śląskie tel. 32 3596219 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 16
KMP Świętochłowice tel. 32 3490218 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 16C
KMP Sosnowiec tel. 32 2961377 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 2
KPP Tarnowskie Góry tel. 32 3935218 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
KMP Tychy tel. 32 3256219 Tychy, ul. Aleja Bielska 46
KPP Wodzisław Śląski tel. 32 4537218 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 180B
KMP Zabrze tel. 32 2779218 Zabrze, ul. 1-go Maja 10
KPP Zawiercie tel. 32 6738219 Zawiercie, ul. Kasprowicza 9
KPP Żywiec tel. 33 8672218 Żywiec, ul. Aleja Piłsudskiego 52
KMP Żory tel. 32 4788218 Żory, ul. Wodzisławska 3