Projekt jeźdźców konnych - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Projekt jeźdźców konnych

Pod koniec maja ubiegłego roku projekt unijny dotyczący wymiany doświadczeń z Policją Konną z Wielkiej Brytanii, złożony przez KWP w Katowicach, został wybrany do dofinansowania w konkursie Projekty Mobilności, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 42760 EUR.

 „Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie, nie ma siebie za doskonałego – międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej
i brytyjskiej Policji konnej”.

 

Pod koniec maja br. projekt pod powyżej zaprezentowanym tytułem złożony przez KWP w Katowicach został wybrany do dofinansowania w konkursie Projekty Mobilności, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.
Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 42 760, 00 EURO.

Celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, stworzenie szans na doskonalenie już nabytych umiejętności według nowoczesnych standardów, jak również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Program wspiera również rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Niezwykle istotnym jest także kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy.
Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie internetowej http://www.leonardo.org.pl.
 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU, NAJWAŻNIEJSZE CELE, OCZEKIWANE REZULTATY
 

Projekt zakłada wyjazd do Wielkiej Brytanii 20 osób odpowiedzialnych za kształcenie
i szkolenie zawodowe w obszarze użycia koni służb mundurowych.
KWP w Katowicach do udziału w projekcie zaprosiła jednostki policji, w których na co dzień funkcjonują zespoły konne, zostali zaproszeni także jeźdźcy koni pełniący służbę w Straży Granicznej oraz w Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego.
Zespoły konne, stanowią istotne ogniwo w służbach mundurowych, a ich rola wzrasta z uwagi na takie czynniki, jak między innymi: znaczą ilość obywateli uprawiających turystykę pieszą
w obszarach trudnodostępnych; wzrastającą ilość imprez masowych o charakterze zarówno sportowym, jak i kulturalnym; rozwój społeczeństwa obywatelskiego i idący za nim wzrost ilości manifestacji.
Według opinii specjalistów jeden koń może zastąpić pluton złożony z 20 policjantów. Zwierze mierzące około 170 cm w kłębie budzi respekt. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały także, iż zwierzęta oddziaływają na psychikę sprawców i tłumu w sposób bardziej efektywny od armatek wodnych, czy też broni gładkolufowej. Ale, by było możliwym wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w duecie złożonym z człowieka i zwierzęcia, należy podjąć działania ukierunkowane na wyszkolenie przedmiotowych duetów, dzięki czemu zostaną one wyposażone w zasoby wiedzy i umiejętności,
a przede wszystkim zyskają szansę na zgranie się w duecie.

Proces szkolenia tychże duetów jest procesem długoterminowym i w celu zapewnienia jego efektywności, koniecznym staje się sięganie po zarówno nowe narzędzia szkoleniowe, jak i metody, których przykładem może być realizacja przedmiotowego projektu.
Program pobytu został opracowany przez obie strony projektu i stanowi kombinację potrzeb i oczekiwań zidentyfikowanych po stronie Beneficjenta z możliwościami posiadanymi przez partnera projektu Policją Avon&Somerset. Zaplanowane w ramach projektu wizyty między innymi w: Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Policji Brytyjskiej, Metropolitarnej Sekcji Policji Konnej Scotland Yardu, College Weterynaryjnym w Lanford, umożliwią dokonanie międzynarodowego transferu wiedzy
i umiejętności. Ich nabycie przez Beneficjentów projektu umożliwi dalsze rozpowszechnianie po ich powrocie do jednostek w których pełnią służbę, a to przyczyni się do wzrostu efektywności działań podejmowanych na co dzień przez zespoły konne, jak i rozszerzenie ich działań na nowe obszary.
Celem przedmiotowego projektu jest również udzielenie wsparcia jego uczestnikom
w kształceniu i rozwoju osobistym w kontekście zawodowym, jak i zachęcanie do niwelowania obaw powstałych po wejściu do innej organizacji.
Wymiana doświadczeń została zaplanowana na maj 2014 roku.
 

PARTNER PROJEKTU
 

Policja Avon & Somerset świadczy swe usługi dla 1,5 mln mieszkańców i jest 6 co do wielkości służbą policyjną w Wielkiej Brytanii. Sekcja konna w tej Policji terytorialnej powstała w 1899 roku. Początkowo, sekcja ta była odpowiedzialna za utrzymanie porządku publicznego w obliczu zagrożeń pochodzących ze strony grup pracowniczych, które dążyły do poprawy warunków pracy, a były mobilizowane do tego rodzaju działań przez związki zawodowe. Wykorzystanie tej sekcji było na tyle efektywne, iż podjęto decyzję o zwiększeniu jej liczebności, jak również dokonaniu dywersyfikacji obszarów użycia zespołów konnych. Od 1973 roku sekcja konna jest zlokalizowana w Bower Ashton i swym działaniem obejmuje cały obszar Bristolu, jak również w razie zaistnienia potrzeby stanowi wsparcie dla okolicznych włodarzy.
Zadaniem sekcji jest utrzymywanie porządku publicznego w obszarach trudnodostępnych, reasekuracja patroli w związku z rozpowszechniającymi się trendami do dokonywania włamań, kradzieży samochodów, czy też innego rodzaju działań prawem zakazanych. Sekcja jest wykorzystywana również do zapewnienia bezpieczeństwa VIP-om przebywającym z wizytą na tym obszarze, bądź też w jego okolicach. Patrole konne sprawdzają się również podczas imprez masowych o charakterze rodzinnym. Duety złożone z człowieka i konia wspomagają także akcje poszukiwawcze osób zaginionych, które są prowadzone zarówno w terenie otwartym, jak i w obszarach zalesionych.
W trakcie realizacji tego typu akcji współpracują z innymi formacjami policyjnymi w rodzaju przewodników psów służbowych, pilotów helikopterów prowadzących akcje z powietrza, co wskazuje na wysoki stopień wyszkolenia tychże duetów.
 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 

Zgodnie z założeniem projektu beneficjenci ostateczni zostaną wyłonieni w procedurze rekrutacyjnej prowadzonej w poszczególnych jednostkach Policji województwa śląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz Rzeszowskim Oddziale Staży Granicznej i Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego. Rekrutacja będzie polegała na ocenie wypełnionych przez kandydatów formularzy aplikacyjnych zgodnie z wytycznymi, ocenie znajomości języka angielskiego oraz ocenie spełniania pozostałych wymagań założonych w projekcie, tj. doświadczenia zawodowego, motywacji do udziału projekcie i kwalifikacji kandydatów, zweryfikowanych w trakcie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnymi kandydatami.
Po przeprowadzeniu powyższych etapów selekcji zostanie wyłoniona grupa 20 BO oraz 5 kandydatów wpisanych na listę rezerwową.
Do wymienionych powyżej jednostek zostały przesłane materiały rekrutacyjne:
Formularz aplikacyjny
Test znajomości języka angielskiego
Profil beneficjenta ostatecznego


Zespoły / Grupy projektowe powołane w poszczególnych jednostkach przeprowadzą rekrutację i selekcję kandydatów wykorzystując otrzymane materiały i narzędzia selekcji. Dokumentację odzwierciedlającą przebieg procedury prześlą do Biura Projektu w KWP w Katowicach w terminie do 21 października br. .

Etapy procedury rekrutacji i selekcji:

I etap:
Ocena przesłanych formularzy aplikacyjnych pod kątem posiadania doświadczenia zawodowego i znajomości języka angielskiego.
Kandydat musi znać język angielski na poziomie co najmniej komunikatywnym (w formularzu oznaczonym: co najmniej dobrym) oraz posiadać doświadczenie w służbie konnej oraz w szkoleniu jeźdźców.
Na podstawie formularza zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają powyższe warunki oraz wykazały motywację do udziału w projekcie wskazującą, iż udział w projekcie przyniesie beneficjentom istotne korzyści mające wpływ na ich rozwój osobisty i zawodowy.

II etap:
Ocena znajomości języka angielskiego na podstawie testu językowego.

III etap:
Rozmowa kwalifikacyjna z wyłonionymi kandydatami mająca na celu dopełnienie informacji na temat doświadczenia kandydatów, motywacji, oczekiwań, a także komunikatywnej znajomości języka angielskiego.
 

Profil beneficjenta ostatecznego:
 

Beneficjentem ostatecznym projektu będzie funkcjonariusz / funkcjonariuszka policji, straży granicznej i wojska posiadający / a doświadczenie zarówno w jeździectwie (w służbie w siodle) oraz w trenowaniu innych funkcjonariuszy w tym zakresie. Musi posiadać wysoki poziom wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych oraz cechować się otwartością i chęcią dzielenia się tą wiedzą z innymi. Idealnym kandydatem do udziału w projekcie będzie osoba odznaczająca się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi i trenerskimi, chcąca poszerzać swoją wiedzę, otwarta na nowe doświadczenia i spostrzegawcza, potrafiąca zaobserwować, a następnie wdrożyć zaobserwowane w trakcie trwania projektu rozwiązania. Pożądaną cechą u wyłonionych beneficjentów będzie charyzma. Uczestnik projektu powinien być zaangażowany w swoją pracę, pracować z pasją oraz traktować udział w projekcie jako motywator do dalszej służby.
Materiał został opracowany przez Sekcję ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach.
 

Serdecznie zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z zasadami rekrutacji i wzięcia w niej udziału zgodnie z wytycznymi zaprezentowanymi powyżej.
 

Odpowiedzi na ewentualne pytania, jak również wszelkich informacji związanych z projektem udzieli Państwu Koordynator Projektu Elżbieta Popieliska – specjalista Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach:
- pod numerem telefonu 851 17 79, bądź 798 031 733
- drogą elektroniczną elzbieta.popielska@ka.policja.gov.pl 

Bądź też Zastępca Koordynatora Projektu Beata Lis - specjalista Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach:
- pod numerem telefonu 851 16 08
- drogą elektroniczną beata.lis@ka.policja.gov.pl
 

Pliki do pobrania