Fundusze pomocowe

Ogłoszenie przetargów dot. termomodernizacji i rewaloryzacji budynków

W dniu 2 sierpnia 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wszczęła procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego dla „Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”.

W ramach tego zadania planowane było wyłonienie wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na:

  • opracowaniu ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla czterech zadań,
  • opracowaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków dla czterech zadań,
  • opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W ramach prowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji dla zadania nr 1 – Komisariat I Policji w Chorzowie, zadania nr 2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie oraz zadania nr 4 – Komisariat III Policji
w Sosnowcu.

Natomiast wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 3 – Komenda Miejska Policji w Gliwicach, jest w trakcie realizacji.

Z chwilą końcowego odbioru dokumentacji projektowej planuje się wszcząć procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

 

W dniu 22 marca 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach podpisała Aneks nr POIS.01.03.01-00-0081/16-01 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0081/16-00 z dnia 14.04.2017 r. Projektu “Termomodernizacja I rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020” POIS.01.03.01-00-0081/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020.