Fundusze pomocowe

„Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej” - zakończenie projektu

W dniu 25 czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy, realizowany przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pt. „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej” ramach Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału adm. rządowej, Priorytetu V Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu było umożliwienie urzędom administracji rządowej wdrożenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania. Urzędy biorące udział w projekcie dokonywały optymalizacji w jednym z dwóch obszarów:

  • systemy zarządzania w urzędzie

  • komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach uczestniczyła w drugim module przedmiotowego projektu, tj. w zadaniu pn. „Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach administracji rządowej", którego realizacja obejmowała okres od listopada 2013 roku do czerwca 2015 roku

Podczas konferencji, w obecności Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres-Bartyzel, zostały zaprezentowane rezultaty projektu oraz wnioski i rekomendacje do wykorzystania przy realizacji przyszłych projektów.

Do najważniejszych rezultatów projektu z punktu widzenia długookresowego wykorzystywania ich w urzędzie zaliczyć należy, zgodnie z wynikami ankiet autoewaluacyjnych, następujące produkty:

  • wiedzę i kompetencje nabyte podczas warsztatów na temat komunikacji zewnętrznej,

  • wiedzę i kompetencje nabyte podczas warsztatu na temat komunikacji wewnętrznej,

  • wypracowane karty i katalog usług,

  • wiedzę i kompetencje nabyte podczas warsztatów nt. badań satysfakcji klientów zewnętrznych,

  • standardy obsługi klienta zewnętrznego.

Projekt przyczynił się także do rozwoju sieci dobrych praktyk i współpracy między urzędami.

Przedstawiciele urzędów obecni na konferencji na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające uczestnictwo w projekcie reprezentowanej jednostki organizacyjnej.