Wspólna granica - wspólne problemy - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Wspólna granica - wspólne problemy

Do Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów – Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion SILESIA został złożony Raport Końcowy z realizacji projektu pt. „Wspólna granica – wspólne problemy”. Celem przedmiotowego projektu było ograniczenie popytu oraz podaży narkotyków, zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki poprzez zwiększenie świadomości społecznej w zakresie skutków prawnych, społecznych i zdrowotnych używania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Działania obejmowały wymianę informacji, odbycie wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń praktycznych, wymianę dobrych praktyk oraz wyznaczenie obszarów współpracy na przyszłość.

 

Partnerem zagranicznym w projekcie była Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie.

Realizacja projektu odbywała się w okresie X/2012 – X/2013.

Wartość projektu opiewała na kwotę 20 236,62 Euro.

 

W ramach przedmiotowego projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 

 • Pierwszym działaniem w ramach projektu było spotkanie robocze partnerów projektu, tj. przedstawicieli KMP w Rybniku, przedstawicieli KWP w Katowicach oraz przedstawicieli KWP w Ostrawie, które miało miejsce w Rybniku w dniu 31 października 2012 r. Celem spotkania było dokonanie podziału zadań pomiędzy komórki zaangażowane w realizację projektu.

  Śląski Komendant Wojewódzki Policji udzielił pełnomocnictwa do wykonywania czynności w ramach mikroprojektu Komendantowi Miejskiemu Policji w Rybniku insp. Teofilowi Marcinkowskiemu.

 

 • W dniu 10 stycznia 2013 roku w Rybniku odbyła się Konferencja otwierająca przedmiotowy projekt. Uczestnikami działania byli zarówno funkcjonariusze polscy jak i czescy, a także zaproszeni goście oraz eksperci zewnętrzni. Konferencja miała charakter wykładowy, a jej uczestnicy zyskali okazję do wysłuchania prelekcji na temat m.in. współpracy transgranicznej oraz realizowanego projektu; rynku narkotykowego w Polsce oraz przestępczości narkotykowej w Republice Czeskiej. Pierwsze działanie w projekcie było również szansą na poznanie osób z różnych instytucji, które zarówno w Polsce, jak i w kraju partnera zajmują się tym obszarem tematycznym, co w codziennej pracy ma wpływ na usprawnienie współpracy, zwiększenie szybkości transferu informacji, jak również wymianę dobrych praktyk.

 

 • W dniu dniu 10 stycznia 2013 roku w Rybniku zostało zrealizowane pierwsze szkolenie służb kryminalnych czeskiej i polskiej policji dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej tzw. „turystyki narkotykowej”. Szkolenie o takiej samej tematyce zostało ponownie przeprowadzone w dniu 12 czerwca 2013 w kraju partnera.

Szkolenia prowadzili zaproszeni eksperci zewnętrzni m.in. z Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie, Narodowej Centrali Narkotykowej w Pradze ekspozytura w Ostrawie, Dyrekcji Generalnej Ceł w Pradze, a także funkcjonariusze czeskiej i polskiej Policji z Katowic i Ostrawy.

Zgodnie z tematyką wniosku projektowego podczas obu szkoleń omówione zostały następujące zagadnienia: metody i sposoby przemytu narkotyków przez granicę RP; charakterystyka rynku narkotykowego w Polsce; metody zwalczania przestępczości narkotykowej; nielegalna produkcja metamfetaminy; nielegalne prowadzenie plantacji konopi innych niż włókniste; analiza spraw dot. przestępczości narkotykowej w latach 2011 – 2012 na terenach przygranicznych woj. morawskośląskiego; przestępczość narkotykowa na przykładzie konkretnego przypadku w Republice Czeskiej; zadania celników Dyrekcji Generalnej i zadania związane z walką z przestępczością narkotykową w Republice Czeskiej; informacje o substancjach odurzających i psychotropowych w Republice Czeskiej z punktu widzenia składu chemicznego; omówienie koncepcji planowanych działań w ramach projektu „Wspólna granica – wspólne problemy”: ujawnianie środków narkotycznych, zasady współdziałania podczas prowadzonych czynności operacyjno-procesowych

 

 • W dniu 14 marca 2013 roku w Rybniku zostały zrealizowane ćwiczenia sztabowe wspólnych działań służb kryminalnych i ruchu drogowego realizowanych na terenie woj. śląskiego i okręgu morawskośląskiego (Republika Czeska) pk. „Wspólna granica – wspólne problemy”;

Celem przedmiotowych ćwiczeń sztabowych było wypracowanie optymalnego modelu współdziałania policjantów ruchu drogowego i służby kryminalnej z Polski i Czech, w zakresie ujawniania i zwalczania turystyki narkotykowej. W szczególności ujawnianiu i eliminowaniu z dróg kierujących pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków. Uczestnicy spotkania skupili się także na działaniach o charakterze prewencyjnym tzn. informowaniu o skutkach zdrowotnych, społecznych i prawnych używania substancji psychotropowych.

Podczas spotkania zaprezentowano zakupione w ramach projektu narkotestery oraz przedstawiono prawidłowy sposób dokonania badania owym urządzeniem. Omówiono planowaną wspólną akcję kontroli z wykorzystaniem przedmiotowych narkotesterów.

 

 • W dniu 27 kwietnia 2013 roku po obu stronach granicy na obszarze wsparcia Euroregionu Silesia zostały zrealizowane Działania służb ruchu drogowego i kryminalnego. W ramach realizacji tego działania na terenie powiatów: rybnickiego, żorskiego, wodzisławskiego, raciborskiego, jastrzębskiego, a także głubczyckiego (obszar RP) oraz okresów Ostrawa, Opawa, Nowy Jicin (obszar RCz) uczestnicy projektu, zgodnie z Ramowym Planem wspólnych działań realizowanych na terenie województwa śląskiego i Okręgu Morawskośląskiego pk. „Wspólna granica – wspólne problemy” zatwierdzonym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ostrawie, wzięli udział we wspólnych polsko-czeskich działaniach. Głównym celem działań było ujawnianie tzw. „turystyki narkotykowej” oraz osób kierujących pojazdami pod wpływem działania narkotyków, z wykorzystaniem narkotesterów zakupionych w ramach projektu. Ponadto prowadzono akcję profilaktyczną w obszarze, którego dotyczył projekt, w celu uświadomienia sankcji prawnych za zachowania niezgodne z przepisami na terenie Czech i Polski.

 • W dniu 27 września 2013 roku w Rybniku zostało zrealizowane ostatnie z działań w ramach przedmiotowego projektu - konferencja zamykająca, której celem było podsumowanie jego realizacji i wyciągnięcie wniosków na przyszłość dotyczących współpracy pomiędzy partnerami projektu w obszarze tematycznym, którego dotyczył projekt, jak również wyznaczenie kolejnych obszarów, w których przedmiotowa współpraca jest możliwa a nawet konieczna. Na zakończenie konferencji Pełnomocnik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. realizacji projektu insp. Teofil Marcinkowski – Komendant Miejski Policji w Rybniku dokonał uroczystego wręczenia upominków oraz certyfikatów uczestnictwa w projekcie.

 

W ramach przedmiotowego projektu:

 • opracowany został dwujęzyczny polsko – czeski poradnik dotyczący profilaktyki antynarkotykowej wgrany na przenośną pamięć USB w ilości 2.000 szt., trwale zabezpieczony przed usunięciem, rozdystrybuowany pośród młodzieży szkolnej po polskiej oraz czeskiej stronie euroregionu Silesia;

 • wyposażono biuro projektu, znajdujące się w KMP w Rybniku, w laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne, jak również zakupiono aparat fotograficzny do celów dokumentacyjnych projektu;

 • zakupiono 160 sztuk narkotesterów czyli urządzeń jednokrotnego wykorzystania wykrywających obecność narkotyków w organizmie osoby badanej; które zostały wykorzystane podczas wspólnych polsko-czeskich działań służb ruchu drogowego i kryminalnego.

Pliki do pobrania