Psycholodzy policyjni

Wydział Psychologów

Wydział Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest komórką organizacyjną, w której wykwalifikowani psychologowie wykonują specjalistyczne zadania ze swojej dziedziny na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Kim jest psycholog policyjny?

Psychologiem policyjnym jest funkcjonariusz albo pracownik z tytułem co najmniej magistra psychologii zatrudniony w zespole, sekcji lub wydziale psychologów w jednej z 16 komend wojewódzkich, Komendzie Stołecznej lub Komendzie Głównej Policji. 

Czym się zajmuje?

Zakres obowiązków psychologów policyjnych określa ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji. W psychologii policyjnej funkcjonuje podział na trzy specjalizacje: pomoc psychologiczną (obejmującą poradnictwo, profilaktykę i interwencję kryzysową), psychologię policyjną stosowaną (obejmującą takie sytuacje, w których przydatne jest przełożenie wiedzy z zakresu psychologii na zadania wykonywane przez służby prewencyjne lub kryminalne) oraz psychologię zarządzania zasobami ludzkimi (obejmującą dobór do Policji, doradztwo personalne, diagnozowanie problemów środowiska oraz współdziałanie w ich rozwiązywaniu).

Komu pomaga?

Psychologowie policyjni w zakresie swoich kompetencji uprawnieni są do działania wewnątrz organizacji, która ich zatrudnia – głównie na rzecz jej funkcjonariuszy i pracowników. W przypadku działań na rzecz podmiotów zewnętrznych – występują wyłącznie jako funkcjonariusze lub pracownicy Policji działający w obszarze kompetencji wyznaczonym przez właściwe przepisy.

W związku z powyższym oferta pomocy ze strony psychologów policyjnych adresowana jest wyłącznie do funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.  

Kontakt 

Sekretariat Wydziału Psychologów

nr telefonu miejski: 47 851 1740

nr telefonu resortowy: 851 1740

e-mail: psycholodzy@ka.policja.gov.pl

Powrót na górę strony