Psycholodzy policyjni

Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi

Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi zajmuje się działalnością diagnostyczną w zakresie doboru kandydatów do służby w Policji, określaniem predyspozycji na specjalistyczne stanowiska w obszarze doboru wewnętrznego oraz wsparciem dla kadry kierowniczej.

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIM

Wśród zadań przewidzianych do realizacji przez psychologów specjalizacji Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi należy wymienić:

 • uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji w zakresie testu psychologicznego,
 • przeprowadzanie badania psychologicznego w ramach tzw. doboru wewnętrznego,
 • uczestniczenie w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.1

     Pierwsze z wymienionych zadań polega na ocenie predyspozycji intelektualnychi osobowościowych kandydatów do służby w Policji. Do oceny wymienionych predyspozycji psycholodzy wykorzystują narzędzie doboru kadr Test MultiSelect-R, który składa się z dwóch integralnych części: testu komputerowego i rozmowy z psychologiem. Obydwa etapy badania są selekcyjne. Zwykle kandydaci rozwiązują test komputerowy w ciągu 2 godzin zegarowych, natomiast rozmowa z psychologiem trwa około połowy tego czasu. Tak więc kandydat na całe badanie psychologiczne do służby w Policji powinien zarezerwować sobie kilka godzin czasu.Efektem badania psychologicznego jest sporządzana indywidualnie dla kandydata opinia psychologiczna określająca dopasowanie do profilu wymagań na stanowisku podstawowym w Policji. Opinia zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia badania. Analogicznie kandydat, który uzyskał negatywny wynik badania psychologicznego po upływie wskazanych 12 miesięcy może ponownie przystąpić do badania.

Jak przygotwać się do badania psychologicznego?

 1. Na badanie przyjdź wypoczęty.
 2. Nie przychodź pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków (np. antybiotyków, leków przeciwbólowych).
 3. Odpowiadaj na pytania szczerze.
 4. Zarezerwuj odpowiednią ilość czasu na badanie psychologiczne.

    Drugim z zadań realizowanym przez psychologów specjalizacji Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi jest prowadzenie badań psychologicznych mających na celu ocenę zdolności psychicznych policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji. Do oceny wskazanych powyżej zdolności psycholodzy wykorzystują narzędzie doboru kadr Test MultiSelect. Badanie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy z nich polega na rozwiązaniu testu komputerowego, natomiast drugi z etapów stanowi rozmowa z psychologiem. Efektem przeprowadzonego przez psychologa badania jest opinia opisująca poziom posiadanych przez policjanta kompetencji do służby na określonym stanowisku lub w określonej komórce organizacyjnej, do której aplikuje. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Policji, do której prowadzony jest dobór.

   Kolejnym zadaniem psychologów specjalizacji Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi jest udział w postępowaniach kwalifikacyjnych do pełnienia służby poza granicami kraju. Udział ten to polega na doborze składu osobowego Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. W ramach tego doboru psycholodzy prowadzą indywidualne wywiady z kandydatami w oparciu o znormalizowany i przygotowany centralnie arkusz wywiadu.

   Szczególnie istotnym z zadań psychologów jest uczestniczenie w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. W praktyce ten obszar działalności psychologicznej polega na diagnozowaniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w Policji oraz obejmuje udział w ich rozwiązywaniu, doradztwie dla osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, badaniu atmosfery pracy i służby oraz prowadzeniu mediacji mających na celu rozwiązanie problemów i konfliktów występujących w służbie lub pracy. Psycholodzy stale podejmują działania mające na celu zapewnienie efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Oznacza to rozpoznawanie źródła, przyczyn i charakteru negatywnych zjawisk w środowisku służby i pracy, tj. konflikty o charakterze destruktywnym, dyskryminacja, niesprzyjająca atmosfera pracy.

   Ponadto psycholodzy oferują szeroki wachlarz szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, na których poruszana jest problematyka:

 • doskonalenia umiejętności kierowniczych oraz budowania autorytetu,
 • zagrożeń psychospołecznych w miejscu służby i pracy,
 • komunikacji interpersonalnej w zespole pracowniczym,
 • konfliktów, mobbingu i innych negatywnych zjawisk w środowisku służby i pracy

 

1§ 15 Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 118)

 

 

Powrót na górę strony