Uwaga na fałszywe publiczne zbiórki pieniędzy - Ogłoszenia - Policja Śląska

Ogłoszenia

Uwaga na fałszywe publiczne zbiórki pieniędzy

Zarząd Głównego Stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych poinformował Komendę Główną Policji o nielegalnych, publicznych zbiórkach pieniędzy odnotowywanych w ostatnich kliku miesiącach na terenie całego kraju, przez osoby podające się za wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie.

Do Polskiego Związku Głuchych wpływają notorycznie zgłoszenia od osób z terenu całego kraju, które były świadkami nielegalnych zbiórek pieniędzy. Poniżej publikujemy przykład fałszywego pokwitowania używanego podczas tych zbiórek:

Przykład fałszywego pokwitowania używanego podczas zbiórek pieniędzy

Pamiętaj, że informacje o zgłoszeniu zbiórki publicznej można sprawdzić na Portalu Zbiórek Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem zbiorki.gov.pl.


Zgłoszenie zbiórki publicznej zawiera następujące dane:

1) numer zbiórki publicznej;

2) dane organizatora zbiórki:

a) nazwa, adres siedziby oraz numer KRS, numer NIP lub numer REGON - w przypadku fundacji, stowarzyszenia, tzw. organizacji kościelnej,

b) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkaniaczłonkow'komitetu społecznego;

3) cel zbiórki publicznej;

4) sposób prowadzenia zbiórki publicznej;

5) miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;

6) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;

7) przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.


Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej może też zawierać inne informacje, z wyłączeniem danych osobowych.

Jednym z warunków jakie musi spełnić organizator zbiórki publicznej jest zapewnienie osobom przeprowadzającym zbiórkę identyfikatorów zawierających: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numer zbiórki publicznej.

Sytuacje związane z nielegalną publiczną zbiórką pieniędzy, w zależności od sytuacji, mogą wyczerpywać znamiona wykroczenia lub przestępstwa. Albowiem zgodnie z postanowieniami art. 56 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.) „Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywnf. Natomiast zgodnie z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do. należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Policjanci w całym kraju apelują o zachowanie ostrożności i czujności, a w sytuacji podejrzeń co do legalności zbiórki pieniędzy, o zgłaszanie takich przypadków w najbliższej jednostce Policji lub pod numerem 997 lub 112.