Informacja dla pokrzywdzonych - Ogłoszenia - Policja Śląska

Ogłoszenia

Informacja dla pokrzywdzonych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzi postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach,w sprawie RSD-39/12, VI DS 13/12, przeciwko Arkowi K., Radosławowi J. i innym podejrzanym o czyn z art. 286§1 k.k.i inne. W związku ze zmianą od 1.07.2015r. Kodeksu Postępowania Karnego informujemy pokrzywdzonych w niniejszej sprawie o zmianie zakresu ich uprawnień i obowiązków.

INFORMACJA DLA POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE RSD-39/12, VI DS 13/12 O ZMIANIE ZAKRESU ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ OD 1.07.2015r. KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO.

 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzi  postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach przeciwko Arkowi K., Radosławowi J. i innym podejrzanym o czyn z art. 286§1 k.k.i inne.

Śledztwo ozn. sygn. VI Ds. 13/12 dotyczy zaistniałego w okresie od stycznia 2110 roku do listopada 2011 roku w Katowicach, Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju, przestępstwa polegającego na doprowadzeniu szeregu podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przy zawarciu umów o świadczenie usług internetowych.

Stosownie do art. 31 ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego który stanowi, że: "Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy właściwy organ procesowy przekazuje stronom i innym osobom uprawnionym informacje o zmianie zakresu ich obowiązków i uprawnień” niniejszym  pokrzywdzonym przestępstwami będącymi przedmiotem śledztwa VI Ds. 13/12 przysługują następujące prawa i ciążą na  nich następujące obowiązki.

                       

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGO
 W POSTĘPOWANIU KARNYM

 

Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1). Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa może również wykonywać prawa zmarłego pokrzywdzonego (art. 52).

W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). Oznacza to, że w tym postępowaniu pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:

1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie. Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i 2, art. 88).

2. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia oraz zażalenia na bezczynność, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, 1a, 3).

 

3. Prawo do składania wniosków o przeprowadzenie przez Policję lub prokuratora określonej czynności lub dowodu, np. przesłuchania wskazanego świadka lub zbadania dokumentu (art. 315 § 1). Jeżeli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony może wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd lub zwrócić się do prokuratora o przesłuchanie świadka w tym trybie (art. 316 § 3).

 

4. Prawo do udziału w czynnościach postępowania, w tym także w przeprowadzeniu dowodu.
W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 316).
W szczególnie uzasadnionym wypadku można odmówić dopuszczenia pokrzywdzonego
i pełnomocnika do czynności ze względu na dobro postępowania (art. 317 § 2).

 

5. Prawo do doręczenia postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318).

 

6. Prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii. Można odmówić dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5).

 

7. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym (art. 23a). Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)).

Pokrzywdzony jest obowiązany:

1) wskazać adres dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);
2) podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139).