Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe

W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2012 r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie odbyło się XVI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe.

         W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2012 r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie odbyło się XVI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat „Alkoholizm, narkomania, zjawisko dopalaczy a konsekwencje w rodzinie, szkole, miejscu pracy, szczególnie wśród młodzieży”. Wiodącym organizatorem podobnie jak w poprzednich latach m.in. był Pan Tadeusz Rosa- Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT” z Mikołowa. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani w Warszawie, Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej, Śląskiego Kuratora Oświaty, Starosty Mikołowskiego, Burmistrza Mikołowa, Przewodniczącego Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI”. W seminarium wzięło udział ok. 300 przedstawicieli różnych grup wiekowych i zawodowych, w tym również liczna grupa młodzieży do której również adresowano tematykę seminarium. Wśród prelegentów znaleźli się autor Krajowych Programów Profilaktycznych dr Krzysztof Wojcieszek, psycholog mgr Andrzej Wojciechowski, psycholog - socjolog mgr Lilianna Krzywicka, Certyfikowany Specjalista ds. Uzależnień mgr Małgorzata Matusik – Belik, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach kom. mgr Dariusz Kaszuba. W charakterze prelegenta wystąpił również przedstawiciel Wydziału Ruch Drogowego KWP w Katowicach mł. asp. Marzena Szwed która podczas prelekcji przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej omówiła założenia i cele prowadzanej przez śląską Policję kampanii p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” Zaakcentowana została również problematyka wypadków drogowych powodowanych przez młodych kierowców pod wpływem alkoholu.
     Tematyka wykładów przedstawiona przez prowadzących wykłady spotkała się z dużym zainteresowaniem i zrozumieniem wśród uczestników seminarium. Zebrane materiały seminaryjne opatrzone mottem „Dobrze jest, gdy się ma świadomość, że zrobiło się w życiu coś naprawdę dobrego, że pozostanie się w pamięci choćby kilku ludzi i będzie się przykładem dla potomnych”, zostały opracowane i wydane w formie książkowej, którą otrzymali wraz z pamiątkowym zaświadczeniem uczestnictwa w seminarium jego uczestnicy.