Spotkanie robocze dot. kampanii - Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie - Policja Śląska

Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Spotkanie robocze dot. kampanii

Dokonana w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Katowicach szczegółowa analiza zagrożeń powodowanych przez młodych kierowców sklasyfikowała ich jako tą grupę użytkowników dróg, którzy byli sprawcami prawie 1/4 ogółu zdarzeń drogowych na śląskich drogach

Ustalenia te spowodowały konieczność podjęcia działań stanowiących reakcję Policji na te niepokojące tendencje wśród tzw. „młodych kierowców”. W konsekwencji tych działań w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Katowicach powstał program p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

W dniu 14 lutego 2012 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące wdrażanej kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. W spotkaniu z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach uczestniczyli przedstawiciele mediów i instytucji deklarujących udział w działaniach tj. Pani Joanna Pietrzyba – Waszczak z TVP 3 Katowice, Pan Marcin Rudzki z Radia Katowice, Pani Izabella Piotrowska – Grosse z TV Sfera, Pan Grzegorz Kamienowski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Pani Magdalena Mazur – Skrzyniarz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Pan Roman Bańczyk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Na wstępie spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach mł. insp. Tomasz Michalczyk zapoznał uczestników narady z charakterem i efektami dotychczas prowadzonych kampanii społecznych „Rok pieszego” gdzie na przestrzeni trzech lat jej prowadzenia tj. od 2009r. do 2011 r. udało się osiągnąć ponad 30% spadek zabitych pieszych w wypadkach drogowych. Następnie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawiono główne założenia i cele wdrażanej w życie kampanii p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

W dalszej części spotkania w dyskusji dokonano wstępnego ustalenia zasad współpracy oraz wzajemnych oczekiwań i podziału zadań dotyczących sposobu realizacji przedmiotowej kampanii, ustalając jednocześnie kierunki jej dalszego rozwoju oraz planowanych przedsięwzięć. Idea, sposób i forma zaplanowanych działań spotkała się z zainteresowaniem zaproszonych gości, którzy zadeklarowali zaangażowanie się w to przedsięwzięcie. Wspólnie wypracowano pierwsze pomysły dotarcia do grona odbiorców tej kampanii.