UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ I USTNEJ INFORMACJI O WPISACH DO EWIDENCJI - Punkty karne - Policja Śląska

Punkty karne

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ I USTNEJ INFORMACJI O WPISACH DO EWIDENCJI

Paragraf 9 rozporządzenia umożliwia osobie zainteresowanej uzyskanie ustnej informacji lub pisemnego zaświadczenia o wpisach ostatecznych

i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez siebie naruszeniom. Aby taką informację uzyskać na terenie woj. śląskiego

należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach ul. Lompy 19 w każdy dzień roboczy

w godzinach 7.30 do 15.30 lub w każdej Komendzie Miejskiej lub Powiatowej Policji woj. śląskiego w wyznaczonych dniach. Informacji ustnej udziela

się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UWAGA !!!

W trakcie dokonywanej kontroli drogowej policjanci nie udzielają informacji o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są:

● przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - w Wydziale Ruchu Drogowego KWP Katowice

● przez Komendantów Miejskich / Powiatowych Policji woj. śląskiego

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zgodnie z art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 – tekst jednolity) - wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego

wniosku.

Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej , określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o

opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 – tekst jednolity ze zm).

Stawka opłaty skarbowej za wydanie “Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” określona

w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - “Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II pkt 21

wynosi 17 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w KWP w Katowicach można dokonywać gotówkowo lub bezgotówkowo na rachunek organu

podatkowego w:

Kasie Urzędu Miasta w Katowicach,

lub na rachunek organu podatkowego, tj:

Urząd Miasta w Katowicach

ul. Młyńska 4

rachunek nr: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej ( w oryginale), przyjmowane

są od osób zainteresowanych w recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 – potwierdzenie sporządzenia zaświadczenia

można uzyskać telefonicznie pod nr 32 / 200 – 11 – 62. Recepcja usytuowana jest na parterze budynku KWP Katowice - wejście środkowe.

Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

a także wydawanie sporządzonych zaświadczeń odbywa się w recepcji KWP w Katowicach w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 –

15.00.

Odbiór - przez osobę zainteresowaną - zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawanego

w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach następuje w recepcji KWP za okazaniem dowodu osobistego.

U W A G A :

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia przez Komendanta Miejskiego / Powiatowego Policji woj.

śląskiego opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce wydania

zaświadczenia.

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku (podania), natomiast składający wniosek (podanie) zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu

należnej opłaty skarbowej “za wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego”. Dowód wpłaty pozostanie w aktach sprawy.

Informację o popełnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego i liczbie posiadanych punktów można uzyskać również z CEPiK

logując się za pomocą profilu zaufanego na stronie https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktowkarnych-

za-mandaty

Pliki do pobrania