UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ I USTNEJ INFORMACJI O WPISACH DO EWIDENCJI - Punkty karne - Policja Śląska

Punkty karne

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ I USTNEJ INFORMACJI O WPISACH DO EWIDENCJI

Paragraf 9 rozporządzenia umożliwia osobie zainteresowanej uzyskanie ustnej informacji lub pisemnego zaświadczenia o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez siebie naruszeniom. Aby taką informację uzyskać na terenie woj. śląskiego należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach ul. Lompy 19 w każdy dzień roboczy w godzinach 7.30 do 15.30 lub w każdej Komendzie Miejskiej lub Powiatowej Policji woj. śląskiego w wyznaczonych dniach. Informacji ustnej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 

UWAGA !!!

W trakcie dokonywanej kontroli drogowej policjanci nie udzielają informacji o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców

Osoby nie posiadające miejsca stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej winny zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.
 
Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są:

 • przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - w Wydziale Ruchu Drogowego KWP Katowice

 • przez Komendantów Miejskich / Powiatowych Policji woj. śląskiego

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zgodnie z art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 10 71 – tekst jednolity ze zm.) - wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku.

Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej , określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Stawka opłaty skarbowej za wydanie “Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” określona w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - “Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II pkt 21 wynosi 17 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w KWP w Katowicach można dokonywać gotówkowo lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego w:

Kasie Urzędu Miasta w Katowicach ul. Pocztowa 5, w godzinach:

7:30-17:00 poniedziałek

7:30-15:30 od wtorku do piątku

lub na rachunek organu podatkowego, tj:

Urząd Miasta w Katowicach
ul. Młyńska 4

rachunek nr: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

bez pobierania dodatkowych opłat - we wszystkich oddziałach PKO BP O/I  w Katowicach, tj:

 1. Oddział w Katowicach, 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1

 2. Oddział w Katowicach, 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2

 3. Oddział w Katowicach, 40-881 Katowice, Chrobrego 29

 4. Oddział w Katowicach, 40-613 Katowice, Gen. Jankego 122

 5. Oddział w Katowicach, 40-145 Katowice, Józefowska 76

 6. Oddział w Katowicach, 40-049 Katowice, Kościuszki 19

 7. Oddział w Katowicach, 40-752 Katowice, Medyków 12B

 8. Oddział w Katowicach, 40-092 Katowice, Mickiewicza 3

 9. Oddział w Katowicach, 40-487 Katowice, Mysłowicka 28

 10. Oddział w Katowicach, 40-555 Katowice, Rolna 28

 11. Oddział w Katowicach, 40-086 Katowice, Sokolska 34

 12. Oddział w Katowicach, 40-832 Katowice, Witosa 3

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (w oryginale), przyjmowane są od osób zainteresowanych w recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 – potwierdzenie sporządzenia zaświadczenia można uzyskać telefonicznie pod nr 32 / 200 – 11 – 62. Recepcja usytuowana jest na parterze budynku KWP Katowice - wejście środkowe.

Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego a także wydawanie sporządzonych zaświadczeń odbywa się w recepcji KWP w Katowicach w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 15.00.

Odbiór - przez osobę zainteresowaną - zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawanego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach następuje w recepcji KWP za okazaniem dowodu osobistego.


 

U W A G A :

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia przez Komendanta Miejskiego / Powiatowego Policji woj. śląskiego opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia.

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku (podania), natomiast składający wniosek (podanie) zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu należnej opłaty skarbowej “za wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego”. Dowód wpłaty pozostanie w aktach sprawy.


 

 

Załączniki do strony