PODSTAWA PRAWNA - Punkty karne - Policja Śląska

Punkty karne

PODSTAWA PRAWNA

PODSTAWA PRAWNA

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z poruszaniem się po drogach publicznych jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997r (Dz. U. z 2017 r., poz.

1260 – tekst jednolity ze zm.) – Prawo o Ruchu Drogowym. art 130 ustawy nałożył na Policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy

ruchu drogowego.

Przepisy wykonawcze zostały zawarte w Rozporządzeniu MSW z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu

drogowego (Dz. U. z 2012r., poz. 488).

Rozporządzenie określa:

1. sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego

2. warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

3. tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

4. warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,

5. jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program

tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia,

6. podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.

Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania sprawcy naruszenia - w odniesieniu do kierowców mieszkańców

woj. śląskiego jest to Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz kierowców niebędących obywatelami

polskimi i nie posiadających karty pobytu, chyba że dopuścili się naruszeń za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów -

ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.

Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej “ewidencją”, wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem silnikowym lub

motorowerem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej “naruszeniem”.

Naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz odpowiadającą im liczbę punktów wyszczególniono w Załączniku Nr 1 w/w Rozporządzenia MSW.

Warto pamiętać, że w przypadku jeśli czyn popełniony przez kierowcę narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie

naruszenia, przypisując każdemu naruszeniu odpowiednią liczbę punktów z zastrzeżeniem § 2 pkt 5-7 Rozporządzenia.

Punkty ulegają przedawnieniu i są usuwane z ewidencji po upływie roku od daty naruszenia chyba, że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń za

które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo ( za czyny w których organem rozstrzygającym jest sąd) przekroczyła 24 punkty, a w przypadku

kierowców posiadających prawo jazdy poniżej 1 roku – 20 punktów.

Rejestrowanie w ewidencji wszystkich naruszeń może doprowadzić do sytuacji, w której osoba kierująca pojazdem dopuszczając się jednocześnie - na skutek jednej

nierozważnej decyzji - kilku wykroczeń, przekroczy:

● liczbę 24 punktów (dotyczy osób posiadających prawo jazdy powyżej 1 roku) – wskutek czego komendant wojewódzki Policji, jako organ prowadzący

ewidencję jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy tj. prezydenta

miasta lub starosty,

● liczbę 20 punktów (dotyczy osób posiadających prawo jazdy poniżej 1 roku od daty otrzymania prawa jazdy po raz pierwszy, tzw. “młodych kierowców”) -

wskutek czego komendant wojewódzki Policji występuje do właściwego prezydenta miasta lub starosty z wnioskiem o cofnięcie uprawnień. Osoba, wobec

której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień, celem uzyskania ponownie prawa jazdy musi odbyć ponownie pełny cykl szkolenia ( kurs dla osób

ubiegających się o prawo jazdy zakończony pozytywnie zaliczonym egzaminem ). UWAGA. “Młodych kierowców” nie dotyczy możliwość odliczenia

punktów z tytułu udziału w szkoleniu o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym przed przekroczeniem limitu 20 punktów.

Właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji zgodnie z art. 140 ustawy PoRD występuje również z wnioskiem o cofnięcie uprawnień kierowcy w przypadku:

stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy

popełnił:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia

20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń