Przepisy prawne - Policja Śląska

Przepisy prawne

Przepisy prawne

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE O RUCHU DROGOWYM NA AUTOSTRADACH

(opracowane na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń).


 

!!! UWAGA !!!

  1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433) [wydanym na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze, zm.)

wybrane odcinki autostrad należą do sieci dróg krajowych, na których pobiera się opłatę elektroniczną.

Ustalone są następujące kategorie pojazdów, w celu określenia stawki opłaty elektronicznej:

1) kategoria 1 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton;

kategoria 3 - autobusy.


 
 

!!! PODSTAWOWE !!!

informacje z zakresu porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


 

II. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.).

 

A u t o s t r a d a - droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi,

na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.


 


 

Po autostradzie !!! NIE nie mogą jeździć:

MOTOROWERY, CIĄGNIKI ROLNICZE i POJAZDY SZYNOWE.


 

Ponadto na autostradzie zabrania się:

  1. Cofania

  2. Zatrzymania lub postoju pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

  3. Holowania, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.


 

Prędkość dopuszczalna

  1. samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t pojazdu lub zespołu pojazdów , wynosi - 140 km/h,

  2. zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego powyżej - 80 km/h.

  3. autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne - 100 km/h.

  4. motocykla (również z przyczepą), którym przewozi się dziecko w wieku do 7 lat - 40 km/h.


 

AWARIA !? KOLIZJA !? WYPADEK !?

Kierujący pojazdem jest obowiązany w każdym przypadku sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku przez:

a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,

b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu.