Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą

Rozszerzenie projektu dot. termomodernizacji i rewaloryzacji budynków z infrastrukturą

W drugiej połowie marca br. Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach przygotował stosowne dokumenty dotyczące zwiększenia dofinansowania oraz wydłużenia terminu realizacji projektu numer POIS.01.03.01-00-0081/16-00 pt. „Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” o dwa lata.

Z uwagi na obiektywne przesłanki przygotowanie przedmiotowego pisma, uzależnione było od zakończeniem prac nad dokumentacją projektową i kosztorysową oraz uzyskanie aktualnych wycen poszczególnych robót budowlanych dla zadań, które zostały uwzględnione w harmonogramie realizacji projektu.

Po uzyskaniu akceptacji ze strony NFOSiGW oraz KGP koniecznym będzie podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, celem dalszej realizacji zadań uwzględnionych w harmonogramie realizacji projektu. Po zatwierdzeniu wnioskowanych zmian Wydział Finansów KWP Katowice podejmie starania o uruchomienie rezerwy celowej na dalszą realizacją poszczególnych działań w projekcie.