Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą - Policja Śląska

Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą

Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach podpisała w dniu 14 kwietnia 2017 r. umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020".

Umowa POIŚ .01.03.01-00-0081/16-00 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 10 335 432,64 PLN

Uzyskane dofinansowanie przeznaczone na realizację projektu wynosi: 10 292 874,64 PLN

Okres kwalifikalności wydatków rozpoczął się w dniu 15.04.2016 r., a zakończy 31.12.2019 r.

 

Termomodernizowane budynki należą do Skarbu Państwa i znajdują się w stałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Celem Projektu jest termomordenizacja 4 budynków użyteczności publicznej, która została zaplanowana zgodnie z harmonogramem na: 01.04.2018 do 30.11.2019 r.tj:

 

Termomodernizacja I Komisariatu Policji w Chorzowie

- docieplenie ścian

- docieplenie stropodachu

- wymiana okien

- wymiana drzwi

- modernizacja instalacji c.o. (73 szt. zaworów)

- system zarządzania energią

- montaż ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 30,00 m2 i mocy 4,32 Kw

- wymiana opraw oświetleniowych na led 113 szt

 

Termomodernizacja Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie

- docieplenie ścian

- docieplenie stropodachu

- wymiana okien

- wymiana drzwi

- modernizacja instalacji c.o. (163 szt. grzejników, 163 szt. zaworów)

- system zarządzania energią

- montaż ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 30,00 m2 i mocy 4,32 Kw

- wymiana opraw oświetleniowych na led 526 szt

 

Termomodernizacja Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

- docieplenie ścian

- docieplenie stropodachów

- wymiana okien

- wymiana drzwi

- modernizacja instalacji c.o. (400 szt. grzejników, 400 szt. zaworów)

- system zarządzania energią

- montaż ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 30,00 m2 i mocy 4,32 Kw

- wymiana opraw oświetleniowych na led 260 szt

 

Termomodernizacja Komisariatu Policji w Sosnowcu

- docieplenie ścian

- docieplenie stropodachów

- docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy

- wymiana okien

- - modernizacja instalacji c.o. (92 szt. Zaworów)

- system zarządzania energią

- montaż ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 30,00 m2 i mocy 4,32 Kw

- wymiana opraw oświetleniowych na led 71 szt

 

Ponadto Beneficjent tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przedmiotowego projektu, zobowiązana jest do umieszczenia na stronie internetowej adresu e-mail, pod którym można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące realizacji projektu dlatego też w celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

 

Wskażniki produktu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 4 [szt.]

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 16 910,01 [m2]

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,0173 [MW]

 

Wskaźniki rezultatu bezpośrednigo:

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1 555,93 Mg CO2/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej 11 808,54 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 327,27 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 10 630,38 GJ/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 4 792 370,00 kWh/rok

 

Projekt pn. "Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020" POIŚ .01.03.01-00-0081/16-00 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. koordynuje Wydział Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.