Po pierwsze człowiek - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Po pierwsze człowiek

W dniu 30.01.2013 KWP w Katowicach zakończyła realizację projektu "Po pierwsze człowiek. Komunikacja kryzysowa na Śląsku Cieszyńskim". Raport Końcowy został złożony do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” Euroregion Śląsk Cieszyński


 

W dniu 30 stycznia br. do  Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów - Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” Euroregion Śląsk Cieszyński został złożony Raport Końcowy z realizacji projektu pt. „Po pierwsze człowiek. Komunikacja kryzysowa na Śląsku Cieszyńskim” numer projektu PL.3.22/3.3.05/11/02711.

W ramach przedmiotowego projektu zostały zrealizowane następujące działania:
 

 • Konferencja otwierająca realizację projektu, która odbyła się 13 września 2012 w Cieszynie. Gospodarzami konferencji byli Negocjatorzy Śląskiej Policji i Sekcja Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. To gospodarze współtworzyli listy zaproszonych do udziału w tym działaniu gości, pośród których pojawili się przedstawiciele partnera – Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostrawie, przedstawiciele lokalnych władz, świata nauki i instytucji z którymi prowadzona jest współpraca w obszarze niesienia pomocy człowiekowi będącemu w kryzysie. Udział w konferencji stwarzał beneficjentom szansę na uzupełnienie, bądź też rozwinięcie posiadanych zasobów wiedzy w obszarze negocjacji, jak i postępowania z jednostkami w kryzysie. Konferencja składała się z dwóch części, z których pierwsza miała charakter wykładowy natomiast podczas drugiej części konferencji zorganizowane zostały warsztatów wówczas uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda pod dowództwem dwóch moderatorów dokonywała rozpracowania studium przypadku, by następnie na forum zaprezentować sposoby poszukiwania rozwiązania, dokonać analizy poszczególnych działań, których podjęcie przybliżało bądź też oddalało rozwiązanie. Celem zastosowania tego rodzaju formuły było pokazanie, iż wypracowanie rozwiązania i metoda do tego celu zastosowana, jak również szybkość tegoż zależą w znacznym stopniu od czynnika osobowego zaangażowanego w proces. Konferencja stała się okazją do wymiany kontaktów roboczych, spostrzeżeń, wymiany wiedzy i doświadczeń na temat pojawiających się problemów i sposobów raczenia sobie z nimi w obszarze zarówno negocjacji, jak i psychologii stosowanej w Policji. 
   
 • Szkolenie psychologów śląskiej Policji z zakresu Treningu Zastępowania Agresji, które zostało zrealizowane w dniach od 19 do 23 listopada 2012 roku na obszarze wsparcia w Cieszynie przez firmę zewnętrzną - Instytut Amity. Wybór przedmiotowego szkolenia był podyktowany ilością sytuacji kryzysowych, jak również ich eskalacją, z którymi to zjawiskami muszą sobie radzić na co dzień psycholodzy śląskiej Policji. Celem jaki zamierzano i jaki osiągnięto dzięki realizacji działania było lepsze przygotowanie się do rozwiązywania różnego rodzaju sytuacji kryzysowych zaistniałych zarówno pomiędzy członkami instytucji jaką jest Policja, jak również pomiędzy funkcjonariuszami Policji bądź pracownikami tejże, a jednostkami rekrutującymi się z otoczenia instytucji. 
  Przeprowadzona analiza skarg składanych przez obywateli na funkcjonariuszy Policji ujawniła potrzebę redukcji deficytu odpowiedniej komunikacji, której brak prowadzi do eskalacji konfliktu. Dlatego też, dokonano wyboru przedmiotowego szkolenia, by zdobyć umiejętności umożliwiające profesjonalne, kompletne porozumiewanie się z drugim człowiekiem niezależnie od rodzaju sytuacji komunikacyjnej. Pozyskane podczas szkolenia zarówno zasoby wiedzy, jak i umiejętności praktyczne umożliwią psychologom opracowanie programu treningowego dla uczestników instytucji – Policji. 
   
 • Szkolenie i ćwiczenia dla negocjatorów policyjnych które zostało zrealizowane w dniach od 3 do 4 grudnia 2012 roku na obszarze wsparcia w Cieszynie. Celem działań, który został osiągnięty, było opracowanie jednolitych schematów komunikacyjnych, zwiększenie stopnia szczegółowości stosowanych procedur w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, wskazanie obszarów w których współpraca z czeskimi negocjatorami będzie możliwa w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych na obszarze Śląska Cieszyńskiego. 
   
 • Konferencja zamykająca realizację projektu, która odbyła się 5 grudnia 2012 na obszarze wsparcia w Cieszynie. Także w przypadku tej konferencji, jej gospodarzami byli Negocjatorzy Śląskiej Policji i Sekcja Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. To gospodarze współtworzyli listy zaproszonych do udziału w tym działaniu gości, pośród których pojawili się przedstawiciele partnera – Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostrawie, przedstawiciele lokalnych władz i instytucji z którymi prowadzona jest współpraca w obszarze niesienia pomocy człowiekowi będącemu w kryzysie. Realizacja przedmiotowego działania stała się kolejną okazją do spotkania specjalistów zajmujących się obszarem negocjacji i niesienia pomocy ludziom w kryzysie, była to okazja do dokonania się międzynarodowego transferu wiedzy, identyfikacji zarówno obszarów, jak i możliwości kontynuowania polsko - czeskiej współpracy na rzecz redukcji deficytów bezpieczeństwa na obszarze Śląska Cieszyńskiego. Konferencja była działaniem o charakterze promocyjnym projektów współfinansowanych ze środków UE, dzięki którym była możliwa zarówno realizacja poszczególnych działań, jak również dokonanie zakupów przedmiotów niezbędnych do realizacji projektu, które będą wykorzystywane w okresie trwałości projektu przez jego beneficjentów w służbie człowiekowi, by wymienić 8 zestawów komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi i drukarkami, tablet, plecak interwencyjny negocjatora wraz z jego wyposażeniem, oraz rzutnik.