e-Policja - w służbie społeczeństwu - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

e-Policja - w służbie społeczeństwu

Projekt „e-Policja - w służbie społeczeństwu województwa śląskiego” decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2012 roku został wybrany do dofinansowania spośród 79 innych projektów, które zostały złożone w ramach przedmiotowego konkursu 

Projekt złożony przez KWP w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych pt. „e-Policja - w służbie społeczeństwu województwa śląskiego” decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2012 roku został wybrany do dofinansowania spośród 79 innych projektów, które zostały złożone w ramach przedmiotowego konkursu.

Wartość projektu opiewa na kwotę 17 811 662,97 zł, z czego 85% tj. kwota w wysokości 15 139 913,51 zł zostanie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, dzięki założonemu w projekcie rozwojowi elektronicznych usług publicznych.


Przedmiotowy projekt stanowi kombinację Front-Office i Back-Office i jest projektem wielozadaniowym w celu maksymalizacji korzyści dla Beneficjenta pośredniego – mieszkańca województwa śląskiego, działającego na tym obszarze przedsiębiorcy czy też gościa.
Elementem wchodzącym i wychodzącym z organizacji jest informacja i od szybkości jej przekazu zależy jakość świadczonej usługi - w przypadku Policji jest to poziom bezpieczeństwa. Zatem, realizacja przedmiotowego projektu, dzięki zakładanemu w nim rozwojowi i usprawnieniu funkcjonowania usług publicznych doprowadzi do podniesienia poziomu bezpieczeństwa – standardu życia ludzi na tym obszarze.
Pozyskane w ramach projektu środki zostaną wykorzytsane między innymi na wdrożenie oprogramowania do zarządzania Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Katowicach, zakup systemu videokonferencyjnego, zakup oprogramowania z zakresu zarządzania systemem IT. W projekcie został również uwzględniony zakup serwera, ponad 2000 zestawów komputerowych i laptopów oraz innego sprzetu, który trafi do jednostek garnizonu śląskiej Policji. 


Realizacja projektu przyczyni się do przyśpieszenia przepływu informacji, redukcji kosztów, jak również usprawnienia działań na różnych płaszczyznach przeciwdziałania przestępczości. Powyższe czynniki mają wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w województwie śląskim.