"Wspólna granice - wspolne problemy" - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

"Wspólna granice - wspolne problemy"

„Wspólna granica – wspólne problemy”
W dniu 27 sierpnia 2012 r. Śląski Komendant Wojewódzki Policji podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry – Zarządzającym Funduszem Mikroprojektów na udzielenie dofinansowania......

Wspólna granica – wspólne problemy”


 W dniu 27 sierpnia 2012 r. Śląski Komendant Wojewódzki Policji podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry – Zarządzającym Funduszem Mikroprojektów na udzielenie dofinansowania dla projektu pod tytułem „Wspólna granica – wspólne problemy” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Projekt opiewa na kwotę 20 236,62 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% jego wartości w kwocie 17 201,13 EUR.

Projekt będzie realizowany przez okres 13 miesięcy od października 2012 do października 2013.

Projekt ma na celu wsparcie społeczno - ekonomicznego rozwoju terytorium pogranicza polsko-czeskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Euroregionu Silesia jak również turystów oraz zagwarantowanie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Cel zostanie zrealizowany poprzez następujące działania: ograniczenie podaży narkotyków poprzez zahamowanie tempa przemytu oraz handlu narkotykami, jak również prekursorami służącymi do ich produkcji, zacieśnienie współpracy międzynarodowej w zakresie ograniczania popytu oraz podaży narkotyków, zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki poprzez zwiększenie świadomości społeczności w zakresie skutków prawnych, społecznych i zdrowotnych używania środków odurzających i substancji psychotropowych, które dokonają się poprzez wymianę informacji, odbycie wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń praktycznych, wymianę dobrych praktyk, wyznaczenie obszarów współpracy na przyszłość.