Polsko-słowacki projekt - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Polsko-słowacki projekt

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Żylinie na Słowacji rozpoczęła realizację projektu pt. “Współpraca Policji polskiej i słowackiej w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego”.

 

“Współpraca Policji polskiej i słowackiej w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego”. Projekt napisany w KWP w Katowicach został zatwierdzony do dofinansowania przez Podkomitet Monitorujący w dniach 24-25 września 2009 r.

 

 

Przygotowanie Policji polskiej i słowackiej do działań ułatwiających spełnienie wymaganych wobec tych formacji kryteriów, zgodnie z treścią dorobku prawnego obowiązującego w „Trzecim Filarze” Unii Europejskiej, będzie osiągany poprzez bezpośrednią wymianę doświadczeń policjantów obu krajów. Możliwość bezpośredniej oceny poziomu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich w Polsce i na Słowacji będzie wartością i wiedzą pozyskaną przez policjantów. Wymiana wiedzy o działaniach i sposobach ograniczania i eliminacji zjawiska na terenie Anglii oraz Niemiec przyczyni się do stosowania efektywniejszych i skuteczniejszych metod walki z chuligaństwem stadionowym dzięki poprawie wzajemnej współpracy w Polsce i na Słowacji. Przygotowanie i dystrybucja filmu szkoleniowego poświęconego tym zagadnieniom dla dziesięciu podmiotów - odbiorców po stronie słowackiej i polskiej podniesie świadomość i wskaże na kierunki organizacji działań na zwalczanie i ograniczanie skali patologii. Bezpośrednia wymiana wiedzy i sprawdzenie w działaniu elementów stosowanej taktyki i techniki Policji polskiej i słowackiej pozwoli na ujednolicenie obszaru i metod oddziaływania. Koncentracja szkoleń i warsztatów w KPP Żywiec pozwoli na przygotowanie tej jednostki do pełnienia roli centralnej we współpracy Policji na pograniczu polsko – słowackim w województwie śląskim.

 

Celem projektu jest poprawa współpracy i wzrost kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji przygotowywanych do realizacji zabezpieczenia imprez masowych i poprawa współdziałania policjantów polskich i słowackich poprzez zbliżenie międzynarodowych standardów pracy Policji. Powyższe zostanie osiągnięte poprzez realizację form dydaktycznych: wymiany doświadczeń podczas szkoleń oraz warsztatów na terenie KPP Żywiec i KMP Bielsko Biała. Przedsięwzięcia te będą służyły podniesieniu kompetencji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas zabezpieczania imprez masowych, a także rozwojem obszarów partnerskiej współpracy policyjnej.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Żylinie na Słowacji rozpoczęła realizację projektu pt.