Sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Projekt „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze kraju” o wartości 70 586 400 zł w 85 % finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

 INFORMACJA


 

dotycząca projektu pn

„Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju”


 

Projekt pn. „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju” o wartości 70 586 400 zł w 85 % finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Okres realizacji projektu: 01.12.2009 r. - 31.03.2011 r. Przedmiotem projektu jest zakup:


 

  • 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych;

  • 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”;

  • 120 samochodów osobowych oznakowanych z „videorejestratorami”;

  • 368 motocykli ciężkich w wersji „RD” wraz z wyposażeniem.


 

Zakup specjalistycznych pojazdów typu „furgon” przeznaczonych do działań profilaktyczno - edukacyjnych, przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego poprzez: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w mchu drogowym, stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Na wyposażeniu takiego pojazdu będzie sprzęt: audiowizualny (projektor oraz ekran), sprzęt komputerowy (notebook), aparat fotograficzny cyfrowy, kamizelki odblaskowe -ostrzegawcze, plansze dydaktyczne, 2 rowery i kaski ochronne, oraz składane miasteczko ruchu drogowego (ścieżka rowerowa, tor przeszkód, zestaw mini znaków drogowych). Wprowadzenie na wyposażenie Policji niniejszego sprzętu jest szczególnie istotne na terenach wiejskich, poza obszarem zabudowanym, gdzie dochodzi do wielu wypadków z udziałem dzieci, których wiedza o wychowaniu komunikacyjnym i zagrożeniach płynących z nieprawidłowego poruszania się po drodze jest znikoma.

 

Wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczne furgony Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD” (wraz z urządzeniami rejestrującymi przebieg służby) pozwoli na minimalizowanie konsekwencji wypadków. Postępowanie policjantów na miejscu katastrofy lub wypadku drogowego ma szczególny charakter. Szybkość reagowania oraz likwidacja skutków wypadków zależna jest w dużej mierze od wyposażenia w specjalistyczny sprzęt. Zakupiony w ramach projektu nowy sprzęt, skróci czas dojazdu do miejsca zdarzenia i oczekiwania uczestników na przybycie Policji, usprawni pracę służb ruchu drogowego na miejscu wypadków drogowych oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Pojazd ten ze względu na swe parametry i specjalistyczne wyposażenie zapewni właściwe oznakowanie miejsca zagrożenia lub zdarzenia drogowego oraz poprawi jakość czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku. Należy podkreślić, że to Policja często jako pierwsza pojawia się na miejscu wypadku i udziela wstępnej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Szybkość interwencji i jej skuteczność wpływa bezpośrednio na szansę uratowania zdrowia i życia ofiarom wypadków.


 

Zakup samochodów osobowych oznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych z videorejestratorami, zwiększy liczbę ujawnianych naruszeń przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza polegających na przekraczaniu dopuszczalnych limitów prędkości. Posłużą one także rejestracji innych niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami. Przewiduje się, że doposażenie jednostek Policji w 120 urządzeń rejestrujących zachowania kierujących pojazdami na drodze, zainstalowanych w radiowozach, pozwoli na objęcie dynamicznym nadzorem większej liczby odcinków dróg i kierujących pojazdami oraz podniesie skuteczność w ściganiu sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego. Wypadki drogowe są z reguły rezultatem występowania kilku czynników. Z danych policyjnych wynika jednak, że w 2007 roku około 31% wypadków drogowych spowodowanych było przez kierujących z nadmierną prędkością, albo z prędkością niedostosowaną do warunków drogowych. Jednocześnie wypadki, w których kierowcy jechali z nadmierną prędkością charakteryzują się dużą ciężkością skutków. W 2007 r., spośród wszystkich ofiar śmiertelnych, odsetek tych, którzy zginęli na skutek nieodpowiedniej prędkości stanowił ok. 47%.

 

Zakup motocykli ciężkich w wersji „RD” wraz z wyposażeniem usprawni pracę służb ruchu drogowego. Motocykle, ze względu na swą wielkość i zwrotność, mogą być użytkowane wszędzie tam, gdzie panuje duże natężenie ruchu. W takim terenie radiowóz nie jest w stanie dojechać w określone miejsce ani patrolować określonego rejonu. Dzieje się tak zarówno w dużych aglomeracjach, w miejscowościach wypoczynkowych jak również na trasach przejazdu w trakcie letnich weekendów. Patrole motocyklowe mogą w takich okolicznościach sprawnie nadzorować ruch drogowy oraz. wykonywać inne czynności służbowe, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzenie do służby mobilnych i zwrotnych motocykli sprawi również, że kierujący będą mieli odczucie stałej obecności policjantów na drodze. Efekty te pozwolą na wpojenie kierującym przekonania o nieuchronności kary za wykroczenia, a tym samym wpłyną na zdyscyplinowanie kierowców oraz uspokojenie i spowolnienie jazdy na patrolowanych odcinakach drogi, czyniąc ją bezpieczniejszą.

 

W ramach realizacji projektu, Komenda Główna Policji przeprowadziła postępowania przetargowe zakończone aukcjami elektronicznymi, w wyniku których dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisano cztery umowy z wykonawcami poszczególnych zadań:

  • 16 kwietnia 2010 r. - na dostawę 368 motocykli ciężkich w wersji „RD” wraz z wyposażeniami;

  • 20 kwietnia 2010 r. - na dostawę 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych;

  • 30 kwietnia 2010 r. - na dostawę 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Potowia Ruchu Drogowego „APRD”

  • 27 maja 2010 r. - na dostawę 120 samochodów osobowych oznakowanych z videorejestratorami.

Dostawa pojazdów współfinansowanych przez Unię Europejską planowana jest na IV kwartał br.

 

 

Serwis internetowy Programu peracyjnego "INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO"