ISEC 2009 - cele - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

ISEC 2009 - cele

W ramach Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Komisja Europejska (dalej: KE) przyjęła Roczny Program Prac (AWP – Annual Work Programme) na 2009 r. dla programu szczegółowego Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC; „Preven

W ramach Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Komisja Europejska (dalej: KE) przyjęła Roczny Program Prac (AWP – Annual Work Programme) na 2009 r. dla programu szczegółowego Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC; „Prevention of and fight against crime”).

Wspomniany dokument znajduje się na stronie KE pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/doc/awp_isec_2009_en.pdf. Z jego analizy wynika, że dofinansowanie mogą otrzymać projekty Policji – zgłaszane w ramach grantów na działania na projekty ponadnarodowe i krajowe (A) oraz grantów dla partnerów umowy ramowej (C) – wpisujące się w określone cele szczegółowe i priorytety tematyczne (przedsięwzięcia przewidziane w ramach składanych wniosków muszą dotyczyć co najmniej jednego z celów programu).

 

 

 

  I. Cele programu Zapobieganie i walka z przestępczością

 1. Upowszechnianie i rozwijanie koordynacji, współpracy i wzajemnego porozumienia pomiędzy instytucjami organów ścigania, innymi krajowymi władzami oraz odpowiednimi instytucjami Unii Europejskiej w odniesieniu do priorytetów określonych przez Radę, w szczególności tych wytyczonych przez Europol (Ocena Zagrożenia Przestępczością Zorganizowaną/Organised Crime Threat Assessment – OCTA).

   

   

 2. Stymulowanie, upowszechnianie i rozwijanie horyzontalnych metod oraz narzędzi, niezbędnych do strategicznego zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz do zagwarantowania bezpieczeństwa i porządku publicznego – takich jak działania podejmowane w ramach Sieci Unii Europejskiej ds. Zapobiegania Przestępczości (European Union Crime Prevention Network), partnerstwa publiczno-prywatne, dobre praktyki w zapobieganiu przestępczości, porównywalne systemy statystyczne z zakresu przestępczości i systemu sądownictwa karnego zgodnie z właściwym Planem Działania UE (EU Action Plan), kryminologia stosowana, oraz rozszerzone zagadnienie traktowania młodych przestępców.

   

   

 3. Upowszechnianie i rozwijanie dobrych praktyk na rzecz ochrony i wsparcia świadków.

   

   

 4. Upowszechnianie i rozwijanie dobrych praktyk na rzecz ochrony ofiar przestępstw.

   

 

II. Priorytety główne programu Zapobieganie i walka z przestępczością (Action grants – A): : zarówno zapobieganie, ochrona ofiar, ściganie i przesłuchiwanie przestępców w ramach śledztwa, koordynacja i mechanizmy współpracy jak
i gromadzenie wiarygodnych danych.

 

 

III. Priorytety wyznaczone w ramach partnerstw ramowych (C):

 

 

 

 

 

 • Handel ludźmi

   

   

 • Rozwój i wdrażanie instrumentów mających na celu zapobieganie i zwalczanie seksualnego wykorzystywania dzieci oraz seksualnego wykorzystywania i molestowania dzieci za pośrednictwem Internetu – w tym zapobieganie recydywie, identyfikacja ofiar wśród dzieci w ramach materiałów pornograficznych; identyfikacja przestępców wykorzystujących karty kredytowe – jako część europejskiej polityki przeciwko przestępczości internetowej, rozszerzenie współpracy pomiędzy organami ścigania w zakresie zwalczania wykorzystywania dzieci za pośrednictwem systemów komunikacyjnych.

   

   

  , gdzie działania powinny być w szczególności ukierunkowane na wzmocnienie obserwacji operacji finansowych oraz wymianę dobrych praktyk; rozwój i wdrażanie instrumentów związanych z praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, korupcją, wymuszeniami haraczu lub innych dóbr, a także z transparencją podmiotów prawnych i instytucji dobroczynnych.
 • Przestępczość finansowa i gospodarcza

   

   

  , analiza zarówno standardów konfiskaty mienia przestępczego oraz zwrotu skonfiskowanego mienia jak i analiza finansowa mająca na celu poprawę współpracy i lokalizowania na obszarze UE mienia pochodzącego z przestępstwa.
 • Odzyskiwanie mienia

   

   

  : wspieranie współpracy pomiędzy ekspertami oraz organami ścigania w zakresie pojęcia oraz zwalczania zjawiska nadużyć i nielegalnego obrotu w Internecie; działania ustanawiające standardy w zakresie formularzy wniosków kierowanych przez organy ścigania do sektora prywatnego i odwrotnie; działania przeciwko nielegalnej zawartości mogącej zachęcać nieletnich do aktów przemocy lub innych poważnych występków; współpraca mająca na celu rozwój i wymianę skutecznych metod monitorowania Internetu pod kątem zawartości o charakterze terrorystycznym oraz zwalczania tej zawartości.
 • Nielegalne wykorzystywanie Internetu

   

   

  – z uwzględnieniem jej specyficznej części związanej z zanieczyszczeniami pochodzącymi od statków, nielegalnym składowaniem odpadów oraz nielegalnym obrotem żywymi roślinami i zwierzętami, w szczególności poprzez działania ukierunkowane na lepszą współpracę i koordynację pomiędzy organami ścigania, oraz pomiędzy nimi a strukturą sądowniczą – włączając w to sąsiadujące kraje trzecie, wymiana dobrych praktyk, poprawa w zakresie szkoleń oraz upowszechniania materiałów informacyjnych dla organów ścigania, prokuratury, sądownictwa, służb inspekcji celnej oraz służb właściwych do ochrony roślin i zwierząt, a także gromadzenie odpowiednich danych.
 • Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu

   

   

  poprzez działania o charakterze horyzontalnym – takie jak partnerstwo publiczno-prywatne oraz przekazywanie dobrych praktyk na rzecz kreowania właściwej w tym zakresie polityki, oraz poprzez rozwijanie porównywalnych w ramach UE systemów danych statystycznych i wskaźników w zakresie przestępczości i sądownictwa karnego.
 • Zapobieganie przestępczości

   

   

 • Wdrażanie Planu Działania UE w zakresie materiałów wybuchowych. Może to obejmować działania związane z podniesieniem poziomu świadomości istnienia zagrożeń, rozwojem standardów, poprawą mechanizmów wymiany informacji, prowadzeniem ćwiczeń i szkoleń, wykrywaniem zagrożeń, wzrostem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, sieciami informacyjnymi oraz innymi przedsięwzięciami.

   

   

 • Projekty w zakresie badania przejawów postaw radykalnych prowadzących do terroryzmu, zarówno z wyodrębnieniem motywacji terrorystów i określeniem miejsc o zwiększonej podatności na działania terrorystyczne jak i z uwzględnieniem zwiększenia zaangażowania społeczeństwa cywilnego poprzez możliwie szerokie i bardziej skuteczne upublicznienie całokształtu zjawiska.

   

   

 • Działania związane z zagrożeniem wywołanym możliwym wykorzystaniem do celów terrorystycznych materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych oraz nuklearnych (CBRN), włączając w to działania obejmujące podniesienie poziomu świadomości istnienia tych zagrożeń, rozwój standardów, poprawę mechanizmów wymiany informacji, prowadzenie ćwiczeń i szkoleń, wykrywanie zagrożeń, wzrost możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, sieci informacyjne oraz inne działania.

   

   

 • Projekty wspierające wdrażanie ustaleń z Prüm, zasady dostępności oraz „Inicjatywy szwedzkiej” (decyzja ramowa 2006/960/JHA). Może to obejmować działania związane z wymianą informacji, rozwojem centrów doskonalenia oraz szkoleniem
  w zakresie wiedzy fachowej dotyczącej przepisów prawnych i procedur odnoszących się do wymiany informacji w innych państwach członkowskich.

   

   

 • Wdrażanie polityki zmniejszania podaży w ramach Planu Działania UE Przeciwko Narkotykom na lata 2009-2012 – obejmującej współpracę organów ścigania, kontrolę w zakresie modyfikacji prekursorów chemicznych (środków podstawowych) oraz współpracę międzynarodową.

   

   

 • Wsparcie Koalicji Finansowej UE przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, mającej na celu zwalczanie seksualnego wykorzystywania oraz znęcania się nad dziećmi za pośrednictwem Internetu w skali masowej. Powinno to obejmować wszystkie główne gremia takie jak organy ścigania, sektor bankowy, sektor kart kredytowych, organizacje pozarządowe oraz dostawcy usług internetowych. Grant nie będzie służył zastępowaniu policyjnych działań śledczych, ale w miarę możliwości będzie stanowił źródło informacji dla organów ścigania.

   

 • Transgraniczna współpraca organów ścigania

   

    

  1. Współpraca operacyjna

    

    

  2. Współpraca z Europolem

    

    

  3. Zasada dostępności – wdrażanie ustaleń z Prüm

    

   

 • Współpraca dotycząca terroryzmu: zapobieganie, ochrona, ściganie i reagowanie

   

   

 • Zapobieganie przestępczości ogólnej

   

   

 • Szkolenia i inne formy wymiany pomiędzy funkcjonariuszami organów ścigania

   

   

   

  Całkowita alokacja wspomnianego programu wynosi 70.850.000 euro, w tym na współfinansowanie projektów ponadnarodowych i krajowych (część A) przeznaczono kwotę 40.545.000 euro, a na działania w ramach partnerstw ramowych (część C) 8.000.000 euro. Poziom dofinansowania projektów z budżetu UE wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych projektu (w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowanych, dotyczy to wyłącznie grantów na działania w ramach partnerstwa ramowego). Minimalna kwota dofinansowania z budżetu programu wynosi 50.000 euro, maksymalna nie została określona.

  Projekty o charakterze ponadnarodowym muszą być realizowane przez partnerów z co najmniej dwóch państw członkowskich UE lub też jednego państwa członkowskiego UE i jednego państwa przystępującego lub kandydującego. Projekty narodowe (krajowe) są kwalifikowane jeśli stanowią wstęp lub działania będące uzupełnieniem projektów ponadnarodowych, albo jeśli przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych metod
  i/lub technologii z potencjalną możliwością przeniesienia ich na działania prowadzone na szczeblu UE, względnie jeśli przyczyniają się do rozwoju takich metod i technologii w kontekście ich przeniesienia do innych państw członkowskich i/lub do krajów kandydujących. Czas realizacji projektów nie może przekroczyć trzech lat.

  Pomimo zapisów w Rocznym Programie Prac na temat październikowego terminu ogłoszenia naboru wniosków do programu do chwili obecnej powyższa informacja nie znalazła się na stronie KE. Niezwłocznie po pojawieniu się na stronach KE „zaproszenia do składania wniosków” zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani w oddzielnej korespondencji.

  W przypadku zainteresowania realizacją przedsięwzięć w ramach programu ISEC, uprzejmie informuję, że pełne dane – w tym aktualne terminy naborów, wzory i instrukcje do wypełniania wniosków grantowych wraz z kompletem koniecznych załączników – są dostępne na stronie Komisji Europejskiej pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm.

  Opracowano w Wydziale Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP