Jak pozyskać pieniądze z Daphne III ? - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Jak pozyskać pieniądze z Daphne III ?

Komendy Policji w całej Polsce mogą starać się o pozyskiwanie środków na realizacje programów dotyczących zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet.

Komendy Policji w całej Polsce mogą starać się o pozyskiwanie środków na realizacje programów dotyczących zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Zapoznanie się z bardziej szczegółową informacją na temat tego programu może być pomocne przy podejmowaniu przedsięwzięć uwzględniających możliwości pozyskania funduszy, jakie daje Daphne.


Czym jest Daphne III: i


To program w szczególności nastawiony na zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka. Jest częścią programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”.


Czas trwania projektów w ramach programu Daphne III:


1 styczeń 2007 r. do 31grudnia 2013 r.
Ramy finansowe programu Daphne III na lata 2007-2013 (116.85 mln EUR) obejmują program dotyczący „Zapobiegania i zwalczania przemocy” koordynowany przez MSWiA oraz program dotyczący „Profilaktyki antynarkotykowej - koordynowany przez Ministerstwo Zdrowia.


Cel ogólny programu:


Wspieranie ochrony dzieci, młodzieży i kobiet przed wszystkimi formami przemocy oraz osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.
Wspieranie rozwoju polityki Wspólnoty Europejskiej - zwłaszcza dotyczącej dzieci, młodzieży i kobiet - w szczególności związanej ze zdrowiem publicznym, prawami człowieka i równością płci. Ma na celu również wspieranie działań w dziedzinie ochrony praw dzieci, zwalczania handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego.


Cele szczegółowe programu:


Wspieranie zapobiegania i walki z wszystkimi formami przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet występującymi w sferze publicznej i prywatnej, w tym z seksualnym wykorzystywaniem i handlem ludźmi, poprzez stosowanie środków profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia i ochrony ofiarom i grupom ryzyka. Jest on osiągany za pomocą niżej wymienionych działań:


 

 1. pomoc i wspieranie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów przeciwdziałających wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet,
 2. realizacja akcji uświadamiających skierowanych do określonych kręgów odbiorców, mających na celu zarówno poprawę zrozumienia postawy zerowej tolerancji wobec przemocy i propagowania tej postawy, jak i zachęcanie do wspierania ofiar i zgłaszania przypadków przemocy właściwym organom,
 3. opracowanie i realizacja programów wsparcia ofiar i osób zagrożonych przemocą oraz programów interwencyjnych dla sprawców przy zapewnieniu bezpieczeństwa ofiar,
 4. intensyfikacja działań przyczyniających się do pozytywnego traktowania osób narażonych na przemoc, postępowanie zachęcające do szacunku i wsparcia dla takich osób,
 5. tworzenie i wspieranie interdyscyplinarnych sieci, mając na celu wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających tym obszarze,
 6. opracowywanie materiałów uświadamiających i edukacyjnych, dotyczących ochrony przed przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet,
 7. badanie zjawisk związanych z przemocą i ich wpływu zarówno na ofiary, jak i na ogół społeczeństwa, w tym na opiekę zdrowotną, koszty społeczne i ekonomiczne w celu zajęcia się przyczynami przemocy we wszystkich grupach społecznych,
 8. rozpowszechnianie wyników uzyskanych w ramach programów Daphne I, Daphne II, wraz z ich dostosowaniem, przekazywaniem i wykorzystaniem przez innych beneficjentów lub na innych obszarach geograficznych,
 9. gromadzenie, rozpowszechnianie i wymiana informacji, tworzenie baz „dobrych praktyk”- sprawdzonych rozwiązań, w tym między innymi przez badania naukowe, szkolenia, wizyty studyjne etc.

 

Działania objęte wsparciem:


podejmowane przez komisję, na przykład studia i badania naukowe, badania opinii publicznej i ankiety, opracowywanie wskaźników metodologii, gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie danych i statystyk, seminaria, konferencje i spotkania ekspertów, organizacja kampanii i imprez publicznych, tworzenie i prowadzenie działów pomocy i stron internetowych, przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (w tym programów komputerowych i materiałów dydaktycznych), ustanowienie, przy udziale zainteresowanych stron, zespołów doradczych i umożliwienie ich działalności polegającej na dostarczaniu fachowych analiz związanych z przemocą, wspieranie innych sieci ekspertów krajowych oraz działania w zakresie analizy, monitorowania i oceny, projekty ponadnarodowe leżące w interesie Wspólnoty, w których biorą udział co najmniej dwa państwa członkowskie zgodnie z warunkami określonymi w rocznych programach prac, wspieranie działalności organizacji pozarządowych lub innych organizacji działających w ogólnym interesie europejskim w ramach ogólnych celów programu, zgodnie z warunkami określonymi w rocznych programach prac.

 

Beneficjenci programu:


Dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 18 lat oraz kobiety, które są ofiarami przemocy lub są nią zagrożone.


Grupy docelowe:


Rodziny, nauczyciele, kadra oświatowa, pracownicy socjalni, Policja, straż graniczna, władze lokalne, krajowe i wojskowe, personel medyczny i paramedyczny, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, wspólnoty wyznaniowe.


Kto może starać się o dotacje?


Komendy Policji, w tym szczebla lokalnego poprzez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach


Wsparcie finansowe:


Może przyjąć dwie formy dotacji i zamówień publicznych:

Dotacje Wspólnoty są przyznawane po rozważeniu wniosków, które wpłynęły po ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków, są przekazywane za pomocą dotacji operacyjnych i dotacji na działania. Maksymalna stawka współfinansowania jest określana w rocznych programach prac.
Ponadto można przewidzieć wydatki na środki uzupełniające, udostępniane drogą zamówień publicznych, w którym to przypadku zakup usług i towarów, bezpośrednio związanych z celem programu, jest pokrywany z funduszy wspólnotowych. Obejmuje to między innymi, wydatki na:
działania informacyjno-komunikacyjne, opracowanie, realizację, monitorowanie, kontrolę i ocenę projektów, polityk, programów i przepisów prawa


Dostęp do programu innych podmiotów:

 

Program jest dostępny dla prywatnych lub publicznych organizacji oraz instytucji (organów lokalnych na właściwym szczeblu, wydziałów, uniwersytetów i ośrodków badawczych) zajmujących się zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, ochroną przed taką przemocą, zapewnianiem wsparcia oficerom lub realizacją działań celowych skierowanych na propagowanie braku akceptacji dla takiej przemocy. Jak również zachęcanie do zmian postaw i zachowań wobec szczególnie narażonych grup i ofiar przemocy.

 

Jak pozyskać fundusze w ramach programu Daphne:
 

 1. zapoznanie się z rocznym programem prac – Komisja Europejska, wspierana przez Komitet Daphne, co roku opracowuje roczny program prac. W programie tym wyszczególnione są priorytety na dany rok, zarówno do realizacji przez Komisję Europejską, jak i te przewidywane do wsparcia w formie grantów na projekty i grantów operacyjnych
 2. „call for proposals”- wezwanie do składania wniosków,
  (zawiera szczegółowy opis wszystkich zadań przewidzianych do wsparcia w formie grantów, opis wymogów, wysokość dofinansowania na dane zadanie, kryteria oceny. terminy realizacji i sprawozdawczości itp.),
 3. opracowanie projektu zgodnego z założeniami „call for proposals” oraz planem prac na dany rok,
 4. znalezienie partnera lub innego podmiotu koordynującego, z którym można nawiązać współpracę,(można współrealizować projekt z innym podmiotem koordynującym, czyli nawiązać współpracę w ramach konkretnego projektu i określić swoją w nim rolę),
 5. złożenie wniosku o dofinansowanie do Komisji Europejskiej zgodnie z podanym terminem.
   

Termin wezwania do składania wniosków nie został jeszcze ustalony przez Komisję Europejską.


Przydatne strony internetowe: