Projekty realizowane w ramach "Interreg IIIA" - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Projekty realizowane w ramach "Interreg IIIA"

Województwo śląskie znajdujące się na styku 3 państw Polski, Czech i Słowacji, to miejsce szczególne na mapie Polski. Ogromne znaczenie dla regionu i życia mieszkańców mają międzynarodowe szlaki komunikacyjne przecinające wertykalnie i horyzontalnie Śląsk, kilka portów lotniczych znajdujących się kilkadziesiąt kilometrów od jego stolicy Katowic.

 

           

 

Śląsk oferuje największy w Polsce rynek pracy, to m.in. wywołuje duży przepływ ludności. Wszystko to ma istotne znaczenie z punktu widzenia działań Policji i współpracy pomiędzy organami ścigania krajów graniczących, zarówno w wymiarze bilateralnym i regionalnym. Bezpośrednie sąsiedztwo, skuteczne współdziałanie z organami ścigania tych państw stanowi istotny element bezpieczeństwa dla mieszkających tu obywateli i działających podmiotów gospodarczych. Stanie się to szczególnie istotne w chwili pełnego stosowania we wzajemnych stosunkach zapisów Układu z Schengen, kiedy to powstaną nieograniczone możliwości obrotu towarowego i ruchu osobowego na granicach polsko - czeskiej, polsko - słowackiej, jako granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.

 

Podkreślając wagę dobrych kontaktów z sąsiadami, chcąc wykorzystać szansę i integracyjny charakter oddziaływania programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej na terenie jednostek Policji w Cieszynie, Żywcu, oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, powstały trzy projekty finansowane w 75% z tych właśnie źródeł. Program INTERREG III A Polska - Czechy, a także Polska - Słowacja, to dwa komponenty dające szansę na rozwój wzajemnych bilateralnych kontaktów w wielu różnych sferach: gospodarczej, społecznej i kulturowej na pograniczu, w tym również przez Policję.
"Komunikacja bez granic - mów językiem swojego sąsiada". Inicjatywa obejmująca naukę języka czeskiego dla funkcjonariuszy Policji z KPP Cieszyn oraz projekt bliźniaczy "Komunikacja bez granic - mów językiem swojego sąsiada" nauka języka słowackiego , który to kurs przeznaczony jest dla policjantów z KPP Żywiec. Trzecim przedsięwzięciem jest realizowany siłami KWP w Katowicach projekt pt. "Europa bez granic - Podręcznik dla Policji przygranicznej" Wszystkie te przedsięwzięcia oprócz działań podejmowanych przez policjantów z Polski, angażują również funkcjonariuszy czeskich i słowackich w przygotowywanie zagadnień związanych z ich realizacją.
Informacje na temat realizowanych projektów i donatorów znajdują się w publikacjach:
- "Policja aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych" wyd. Poznań 2006 r. przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni.

- "Policja 997" nr 1 styczeń 2007 r.

         

 

Strony internetowe:

 

INTERREG III A Polska - Czechy

 

INTERREG III A Polska - Słowacja

 

Euroregion Beskidy

 

Euroregion Śląsk Cieszyński

 

www.europa.eu.int

www.interreg3c.net

www.bsrinterreg.net

http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_en.htm