Powrót jeźdźców - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Powrót jeźdźców

Z Wysp powrócili jeźdźcy koni, którzy wzięli udział w projekcie pt. „Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie nie ma siebie za doskonałego – międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej i brytyjskiej Policji konnej” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” akcja VETPRO.

W swoim bagażu przywieźli nowe zasoby wiedzy, doświadczeń oraz umiejętności, ale również niezapomniane wrażenia, nowe znajomości, nową motywację do działania.

Posiadane przez nich plany na najbliższą przyszłość: wykorzystywać nowe zasoby, dzielić się nimi z kolegami z zespołów, w celu podniesienia efektywności, jak również jakości realizacji działań podejmowanych zarówno jednostkowo, jak i zespołowo.

 

EFEKTY DOKONANEGO MIĘDZYNARODOWEGO TRANSFERU WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ

20 uczestników projektu to osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe w obszarze użycia koni służb mundurowych, ale są to również osoby, które pełnią funkcje koordynacyjne czy też kierownicze w poszczególnych zespołach, wyznaczają przed zespołami cele do realizacji, jak i wskazują na metody ich osiągnięcia. To ludzie, którzy zarówno opracowują taktykę działania w odniesieniu do konkretnej sytuacji, jak i stanowią łącznik pomiędzy zasobami ludzkimi zespołu, a kadrą kierowniczą w odniesieniu do realizacji zadań postawionych przed zespołem, jak i zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem tegoż. Dlatego też, udział w projekcie stanowił dla nich szansę na rozwinięcie następujących kompetencji: kreatywności, myślenia analitycznego, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, autoprezentacji, budowania relacji z innymi, współpracy, negocjacji, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, bowiem beneficjenci zarówno zyskali szanse na wymianę doświadczeń ze swoimi kolegami z innych jednostek, jak również przedstawicielami dwóch pozostałych służb mundurowych, w których na co dzień funkcjonują zespoły konne, jak i realizacja projektu z takim partnerem dała im szansę na naukę poprzez obserwację, oraz aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu tzw. case study dotyczących działań podejmowanych na wypadek zaistnienia danego rodzaju sytuacji. Jednakże uczestnicy projektu, to przede wszystkim ludzie z pasją do realizowania służby w charakterze jeźdźca czy też szkoleniowca, ludzie obdarzeni miłością do zwierzęcia, które staje się ich partnerem umożliwiającym realizację zadań przypisanych do danego stanowiska. Duet złożony z człowieka i konia budzi respekt, którego moc jest porównywalna z mocą plutonu złożonego z 20 funkcjonariuszy. A jest to tylko jeden z obszarów, w których duet ów jest wykorzystywany. Do pozostałych należą między innymi patrolowanie terenów trudnodostępnych w tym lasów i akwenów wodnych, co przeciwdziała zachowaniom nagannym tj. np. rozniecania ognia, czy też kąpieli w miejscach do tego nieprzystosowanych, ale by duet ów mógł funkcjonować w sposób efektywny i bezpieczny koniecznym jest realizowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji, co w odniesieniu do kadry kierowniczej ma tym większe znaczenie, iż na nich ciąży obowiązek kształtowania charakterów kandydatów na jeźdźców, jak i ciągłe doskonalenie poziomu wyszkolenia całego zespołu. Projekt był dla wielu z nich pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem.

 

POZOSTAŁE REZULATY REALIZACJI PROJEKTU

Wyjazd do instytucji partnerskiej w Wielkiej Brytanii stał się nowym bodźcem motywacyjnym, bowiem uczestnicy projektu zyskali szansę, by przekonać się, iż jakość ich wyszkolenia poziomem nie odbiega od tego, jaki reprezentuje angielski partner, który co należy z całą mocą podkreślić był pod wrażeniem umiejętności uczestników projektu, jak i posiadanych przez nich zasobów wiedzy merytorycznej zarówno z zakresu hipologii, jak również realizacji służby z wykorzystaniem koni. W sytuacji, kiedy zastosujemy się do hasła „najważniejszy jest człowiek”, wówczas możemy mówić o prawdziwym, międzynarodowym transferze wiedzy i umiejętności. Obszarem, w którym dostrzeżono różnice jest poziom wyposażenia jednostek konnych począwszy od sprzętu używanego do codziennej pielęgnacji koni poprzez środki transportu do zaopatrzenia jeźdźca, co może po części również wynikać z odmiennego sytemu finansowania jednostek konnych Policji brytyjskiej, który umożliwia sponsoring do pewnej części posiadanego przez jednostkę budżetu. W polskiej Policji problemem pozostają sztywne unormowania w kwestiach codziennej organizacji służby i chociażby przyjętych norm żywienia, bowiem są one jednakowe dla wszystkich koni niezależnie od ich wielu. Natomiast, Brytyjczycy podchodzą do tych kwestii bardziej elastycznie, co zostało dostrzeżone i zdaniem uczestników projektu winno zostać implementowane na grunt polskich policyjnych zespołów konnych. Ponadto, Brytyjczycy wysoko cenią sobie porządek w stajni i zachowanie zasad BHP, co również zdaniem uczestników bezwzględnie winno zostać wprowadzone, a co wiąże się ze zmianą w organizacji służby jeźdźca, któremu daje się czas na przygotowanie konia do służby, jak również realizację wszystkich niezbędnych przy nim czynności po jej zakończeniu. Nie bez znaczenia jest kwestia takiej organizacji czasu służby, by jeździec miał czas na ćwiczenia ze swoim partnerem. Brytyjskie umiłowanie do porządku i skrupulatności przekłada się na prowadzenie dokumentacji o każdym koni i realizowanych przez niego działaniach, postępach w procesie szkoleniowym, co pozytywnie wpływa na realizację procesu szkolenia, bowiem utrwala się te elementy, które przez zwierzę zostały opanowane, i wprowadza się te, które wywołują negatywne emocje.

 

ROZWÓJ SEKTOROWY

Policja, Straż Graniczna oraz Wojsko Polskie, potraktowane jako służby, które realizują zadania na rzecz sektora bezpieczeństwo, dzięki realizacji projektu przyczyniły się do jego rozwoju. Obecnie istnieją różnice w jakości i ilości zarówno posiadanych zwierząt, jeźdźców oraz wyposażenia pomiędzy poszczególnymi jednostkami, jednakże wszystkie służby napotykają na te same problemy. Projekt dał szansę, na zapoznanie się z poziomem wyszkolenia oraz funkcjonowania zespołów konnych w kraju partnera jaki i rozwiązaniami, które przy niewielkim nakładzie pracy podnoszą poziom efektywności funkcjonowania zespołów.

Po powrocie Beneficjentów z Wlk. Brytanii odbyło się spotkanie z Z-cą Śl. Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Romanem Rabsztynem, który wykazał duże zainteresowanie wobec zrealizowanego projektu i jego efektów. Poprosił, aby wszystkie zaproponowane przez uczestników zmiany, których wdrożenie miałoby się przyczynić do podniesienia efektywności funkcjonowania zespołów konnych zostały sformułowane w postaci raportu, a on dołoży starań, by możliwym było przełożenie na faktyczne działanie. Komendant złożył obietnicę, iż odbędzie rozmowy ze swoimi odpowiednikami w poszczególnych jednostkach Policji, by przekonać decydentów do obrania jednego kierunku wdrażanych zmian.

 

ROZWÓJ REGIONALNY

Z uwagi na fakt, iż udział w projekcie wzięli przedstawiciele całej polskiej Policji konnej o rozwoju regionalnym można mówić w odniesieniu do sześciu województw. Beneficjenci dokonali wymiany wiedzy i umiejętności w obszarach tematycznych, których dotyczył projekt, co w sposób pozytywny przyczyni się do podniesienia poziomu posiadanych przez nich kwalifikacji zawodowych, jak również umiejętności organizacyjnych, koordynacyjnych i tzw. „umiejętności miękkich”. Funkcjonariusz, wyposażony w tego rodzaju zasoby staje się funkcjonariuszem lepiej przygotowanym do pełnienia służby, jako jednostka ale również, jako szkoleniowiec i kierownik. Beneficjent, który dzięki udziałowi w projekcie zyskał szansę na wyzbycie się ewentualnych kompleksów, co do poziomu umiejętności posiadanych przez niego samego i członków jego zespołu, będzie podejmował działania na rzecz zaszczepienia tejże wiary w pośród członków kierowanego przez siebie zespołu, co z całą pewnością w sposób pozytywny wpłynie na morale tegoż. Ponadto, uwagi na fakt, iż w wielu miastach, z których funkcjonariusze wzięli udział w projekcie funkcjonują stadiony, na których realizowane są imprezy o charakterze międzynarodowym, możliwe, iż zostanie podniesiona jakość ich obsługi przez Policję z wykorzystaniem poznanych w kraju partnera technik, jak również podniesiony zostanie poziom obsługi międzynarodowego uczestnika tychże działań poprzez udoskonalenie umiejętności językowych funkcjonariuszy. Będzie to krok w kierunku realizacji międzynarodowych standardów i budowania zaufania społeczeństwa do Policji przy wykorzystaniu wizerunku zespołów konnych. Większe zaufanie do Policji będzie miało swoje pozytywne przełożenie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionach, a jak wiadomo potrzeba ta jest jedną z podstawowych potrzeb, której zaspokojenie umożliwia realizację każdej kolejnej potrzeby zlokalizowanej na kolejnych poziomach Piramidy Potrzeb Maslowa, a to będzie świadczyło o dokonującym się rozwoju jednostek w regionie, a tym samym i całego regionu. Została nawiązana współpraca z Policją w kraju partnera, której kontynuowanie przyniesie korzyści dla obu stron. 

Ładowanie odtwarzacza...