Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa

23 stycznia 2014 roku w Cieszynie odbyło się 12 posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Dofinansowanych ze środków Funduszu Mikroprojektów zostało 31 propozycji spośród 36 rozpatrzonych przez EKS.

Pośród wybranych do dofinansowania projektów znalazła się propozycja złożona przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach pt. „Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza”.

Celem projektu pozostaje niezmiennie podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza w obszarze Śląska Cieszyńskiego. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie zdolności organizacyjnych polskiej i czeskiej Policji, które dokona się dzięki zakupionemu w projekcie sprzętowi (między innymi Zywil Ancug, tor przeszkód dla psów, kostium do pełnego gryzienia, GPS dla przewodników do uczenia psa śladów w terenie, elementy wyposażenia Mobilnego Centrum Poszukiwawczego w rodzaju drukarki oraz notebooka), oraz transferowi wiedzy, umiejętności i doświadczeń, jaki się dokona zarówno poprzez realizację procesu szkoleniowego dla przewodników psów służbowych wraz z ich podwładnymi przez podmiot zewnętrzny, jak również dzięki chęci do współpracy, jaka została wyrażona przez przewodników psów służbowych po obu stronach granicy. Przedmiotowy projekt jest projektem partnerskim, którego założeniem jest partycypacja funkcjonariuszy Policji czeskiej w realizowanych przez KWP w Katowicach działaniach, jak również uczestnictwo naszych funkcjonariuszy w działaniach realizowanych przez partnera projektu – Komendę Wojewódzką Policji w Ostrawie, która także aplikowała o środki dostępne w ramach funduszu Mikroprojektów i której projekt również został wybrany do dofinansowania.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt, przyczyni się do utrwalenia nabytych podczas realizacji wspólnych działań kompetencji, jak również każdorazowo jego elementy będą wykorzystywane do polsko – czeskiej współpracy w rozwiązywaniu sytuacji, do których powołuje się duet złożony z funkcjonariusza Policji i jego czworonożnego partnera, za którego wykorzystaniem przemawiają argumenty w rodzaju silnie rozwiniętych zmysłów węchu, słuchu oraz wzroku.

W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ich uczestnicy odczuwają wiele negatywnych emocji w rodzaju: strachu, lęku, obawy, niepewności, paniki, stresu, co więcej emocje te, udzielają się również członkom ich rodzin. Dlatego też, tak wielkiego znaczenia nabiera szybkie podjęcie odpowiednich działań z wykorzystaniem właściwych narzędzi przez funkcjonariuszy Policji. Bowiem, od tempa i jakości przedsięwziętych działań i zastosowanych narzędzi zależy ludzkie zdrowie i życie, czy też przywrócenie ładu i porządku publicznego. Stąd też, tak wielkiego znaczenia nabiera podejmowanie inicjatyw, które przyczyniają się do podnoszenia jakości poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy Policji i ich wyposażenia w narzędzia niezbędne do realizacji przydzielonych im zadań.

Projekt opiewa na wartość 15 541,00 EURO z czego 85 % jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej KWP w Katowicach oczekuje na zaproszenie do podpisania umowy na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

O kolejnych działaniach realizowanych w ramach przedmiotowego projektu będziemy sukcesywnie Państwa informować.