Wizyta w Berlinie w ramach projektu LdV - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Wizyta w Berlinie w ramach projektu LdV

W dniach 16 – 23 lutego 2014 roku odbyła się wizyta przedstawicieli śląskiego garnizonu Policji w Berlinie, będąca kolejnym etapem realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” pn. „Zwiększenie zdolności wyspecjalizowanych struktur do skutecznego zapobiegania, zwalczania i ścigania poważnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy”.

Cele i założenia programowe projektu zostały wcześniej przedstawione w artykule opublikowanym po wizycie przedstawicieli Policji bukaresztańskiej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która była pierwszym etapem realizowanego przedsięwzięcia. W przyszłości, w ramach projektu, w listopadzie br., śląska Policja będzie gościć koleżanki i kolegów z Berlina, a w lutym 2015 roku będziemy rewizytować u naszych bukaresztańskich partnerów.

Podczas pobytu w Berlinie przedstawiciele śląskiego garnizonu Policji, oprócz poznania teoretycznych zagadnień, mieli również możliwość obserwacji niektórych działań w praktyce, które były powiązane z tematem projektu. Ponadto, po spotkaniach z berlińskimi kolegami, wypracowywano rezultaty i produkty przedsięwzięcia.

Polscy policjanci zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną oraz współpracą komórek organizacyjnych, których zadaniem jest zwalczanie i ściganie przestępstw popełnianych z użyciem przemocy, m. in.: komisji morderstw, grupy spotersów zwalczających przestępczość podczas imprez masowych, grupy rozpracowujących zagrożenia ze strony tzw. „rokersów” – band motocyklowych, grupy konsultacyjnej wspomagającej proces decyzyjny w przypadku wzięcia zakładników, uprowadzeń dla okupu, zamachów terrorystycznych i innych przestępstw o dużym poziomie eskalacji zagrożenia powszechnego, a także zagadnień związanych z techniką kryminalistyczną oraz wspomaganiem procesu wykrywczego przez ekspertów laboratorium kryminalistycznego i medycyny sądowej.

Ponadto przedstawiono rozwiązania prawne regulujące funkcjonowanie wskazanych powyżej komórek organizacyjnych oraz sprzęt techniczny wykorzystywany w procesie wykrywczym.

W każdym przypadku omówione zostały przykładowe case’y rozwiązanych spraw połączonych z analizą procesu decyzyjno – wykonawczego.

Zagadnienia teoretyczne zostały wsparte prezentacją rozwiązań praktycznych. Śląscy funkcjonariusze uczestniczyli m. in. w charakterze obserwatorów w zabezpieczeniu meczu piłkarskiego.

Niektóre z rozwiązań przyjętych przez berlińską Policję, które zostały zaprezentowane podczas realizacji mobilności projektu partnerskiego, stanowią uzupełnienie doświadczeń i wiedzy polskich policjantów i mogą być rekomendowane w rozwiązaniach krajowych.

Zdobyta za granicą wiedza, zostanie rozpowszechniona wśród funkcjonariuszy Policji zajmujących się szeroko rozumianym zagadnieniem zwalczania i ścigania sprawców przestępstw z udziałem przemocy, podczas planowanych szkoleń kaskadowych.

Na zakończenie, uczestnicy mobilności otrzymali certyfikat poświadczający ich wizytę w Prezydencji Policji w Berlinie.