Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi - Psycholodzy policyjni - Policja Śląska

Psycholodzy policyjni

Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi

Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi zajmuje się działalnością diagnostyczną w zakresie doboru kandydatów do służby w Policji, określaniem predyspozycji na specjalistyczne stanowiska w obszarze doboru wewnętrznego oraz wsparciem dla kadry kierowniczej.

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIM

Do głównych zadań specjalizacji Psychologii ZZL należy prowadzenie w ramach doboru zewnętrznego i wewnętrznego badań predyspozycji psychologicznych kandydatów do służby w Policji. Ocena kompetencji odbywa się za pomocą narzędzia doboru kadr – testu MultiSelect.
Ponadto Psychologowie współpracują w zakresie budowania i wykorzystywania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w Policji, w tym przygotowują programy i materiały szkoleniowe oraz prowadzą szkolenia i warsztaty z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi w ramach doskonalenia zawodowego. 

Dodatkowo specjalizują się w diagnozowaniu problemów związanych ze środowiskiem pracy występujących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Policji, w tym oceny stylów kierowania, analizy atmosfery pracy, diagnozy sytuacji konfliktowych oraz pomocy w ich rozwiązywaniu. W swych działaniach wspierają kadrę kierowniczą w zarządzaniu podwładnymi.

BADANIE MULTISELECT

Badanie MultiSelect odbywa się po zaliczeniu testu sprawnościowego. Badanie przeprowadzane jest przez psychologa i składa się z dwóch integralnych części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy z psychologiem.

Badanie z wykorzystaniem komputera trwa ok. 2 godzin.

Uzyskane w wyniku badania komputerowego oraz rozmowy z psychologiem wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji. Za test psychologiczny kandydat może uzyskać od 0 do 60 punktów.

Indywidualnie dla każdego Kandydata sporządzana jest opinia psychologiczna.

Wynik badania testem Multiselect zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia badania. Oznacza to, że Kandydat, który uzyskał wynik negatywny może podejść po raz kolejny do tego etapu naboru po upływie pełnego roku, analogicznie natomiast wynik pozytywny pozostaje w mocy przez okres 1 roku od dnia badania.

W trakcie testu sprawdzane są zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy. Pozytywny wynik testu psychologicznego umożliwia kandydatowi przystąpienie do kolejnego z etapów, czyli rozmowy kwalifikacyjnej.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA MULTISELECT?

- na badanie przyjdź wypoczęty;
- nie przychodź pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków (np. antybiotyków, leków przeciwbólowych);
- bądź szczery w swoich wypowiedziach;
- zachowaj optymizm;
- bądź sobą.