Psychologia policyjna stosowana - Psycholodzy policyjni - Policja Śląska

Psycholodzy policyjni

Psychologia policyjna stosowana

Najmłodsza specjalizacja choć zadania z tego zakresu psychologowie wykonywali od początku swojego istnienia w Policji. Specjalizacja PPS zajmuje się praktycznym wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy psychologicznej w realizowaniu ustawowych zadań Policji

W Sekcji Psychologów KWP w Katowicach zadaniami z zakresu psychologii policyjnej stosowanej zajmuje się dwóch psychologów, będących funkcjonariuszeami Policji.

Współpraca z policjantami poszczególnych pionów (kryminalnych i prewencyjnych) kształtuje się poprzez:

- opracowywanie portretów psychologicznych (profili) nieznanych sprawców przestępstw;

- typologię sprawców;

- udział w czynościach procesowych;

- analizę behawioralną danych psychologicznych odnoszących się do określonego przestępstwa;

- współudział w dostosowaniu taktyki przesłuchań do osobowości i sytuacji świadka/podejrzanego;

- udział w akcjach i operacjach policjyjnych służby prwencyjnej i służby kryminalnej;

- współtworzenie oraz opiniowanie programów prewencyjnych i profilaktycznych;

- pomoc w realizacji szczególnych zadań służbowych;

- prowadzenie doskonalenia zawodowego, skierowanego na rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych funkcjionariuszy.

Czym jest analiza behawioralna?

Analiza behawioralna to wyodrębnienie charakterystycznych dla danej osoby cech, relacji, reakcji i na ich podstawie przewidywanie możliwych zachowań. Źódłem informacji o funkcjionowaniu osoby są zarówno informacje przekazywane przez osoby  pozostające z nią w bliskich relacjach, jak również mogą to być ślady pozostawione przez nią w otoczeniu, środowisku (tj. bilingi, romowy na gg, sposób urządzenia pokoju).

Analiza behawioralna, aby była jak najbardziej przydatna, powinna być tworzona na wstępnym etapie prowadzonych czynności. Analiza behawioralna podobnie jak profil psychologiczny pozwala na prognozowanie i zapobieganie zagrożeniom wystąpienia kolejnych przestępstw oraz na przekazanie informacji policjantom z zakresu psychologii, istotnych dla dalszych działań.

Bardzo istotne jest aby psychologów z pps do tworzenia analizy behawioralnej angażowano już na początku wykonywania czynności, ponieważ ma to istotne znaczenie na dalszy proces wykrywczy. Analiza i profil są narzędziami, które mogą mieć istotny wpływ na wskazania dodatkowych kierunków, informacji, które mogą przyczynić się do wytypowania przez funkcjionariuszy sprawców przestępstw a co za tym idzie rozwiązania spraw kryminlanych.