Stanowisko KMP Katowice w sprawie przesłuchania studentów - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Stanowisko KMP Katowice w sprawie przesłuchania studentów

Data publikacji 28.05.2020

Komenda Miejska Policji w Katowicach informuje, że pojawiające się w mediach, w tym mediach społecznościowych, doniesienia dotyczące kilkugodzinnych przesłuchań w celu zastraszania studentów Uniwersytetu Śląskiego, ukazują fałszywy obraz rzeczywistości. Wszelkie czynności prowadzone są zgodnie z literą prawa i poszanowaniem godności uczestników postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Katowice Południe.

Komisariat I Policji w Katowicach prowadzi nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Katowice Południe dochodzenie w związku ze złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienie przestępstwa z art. 235 kk. Przedmiotem dochodzenia nie jest złożona przez studentów do władz uczelni skarga, ale zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa tworzenia fałszywych dowodów. Zawiadomienie to zostało złożone 20 stycznia 2020 roku, po doniesieniach medialnych, przez osobę prywatną, która nie jest w żaden sposób związana z żadną ze stron toczącego się postępowania. Strony są wezwane na przesłuchanie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tak, aby strony w dogodnym dla siebie czasie mogły zgłosić się na czynności, co uwzględnia realne możliwości stawiennictwa osoby wzywanej w charakterze świadka. Czynności prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego z zachowaniem procedur dotyczących m.in. przesłuchania świadków i udziału pełnomocnika osoby pokrzywdzonej. Na mocy art. 87 § 1 kpk strona inna niż oskarżona może ustanowić pełnomocnika. Z tego uprawnienia w pierwszej kolejności skorzystała Pani Ewa Budzyńska, a następnie studenci, którzy na czynności stawili się w obecności pełnomocnika. Strony uczestniczące w czynnościach są poinformowane na każdym etapie postępowania o swoich prawach, obowiązkach, a także powodzie wezwania. Stanowią one ważną gwarancję interesów świadka w procesie karnym. Jednym z nich jest uprawnienie świadka do odmowy złożenia zeznań oraz do odmowy odpowiedzi na pytanie. Celem tej instytucji jest zapobieżenie uniknięcia konfliktu z sumieniem osoby przesłuchiwanej. Świadek może podjąć samodzielnie decyzję w przedmiocie albo złożenia zeznań, albo skorzystania z prawa do odmowy złożenia zeznań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie przesłuchania stronie wezwanej, w tym świadkowi, przysługuje możliwość swobodnej wypowiedzi w granicach określonych celem danej czynności i zadawaniu pytań mających na celu uzupełnienie wyjaśnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zadawania pytań uprawnieni są m. in. funkcjonariusz prowadzący czynności, a także pełnomocnicy stron. Aby spełnić wymogi przesłuchania (m.in. poinformowanie strony o prawach i obowiązkach, zapewnienie swobodnej wypowiedzi świadkowi, możliwość zadawania pytań), a także rzetelne wykonanie czynności, wymaga to odpowiedniego czasu. Czas przesłuchania zależy również od zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w dobie pandemii, ilości informacji, jakie strona chce przekazać w trakcie przesłuchania, ilości pytań, które są zadawane przez pełnomocników stron. Niezwłocznie po wykonaniu czynności przesłuchanie zostaje zakończone, a treść jego jest zaprotokołowana i podpisana m. in. przez składającego zeznania świadka, jako wiarygodne i prawdziwe.

Kategorycznie zaprzeczamy, że w trakcie przesłuchania świadków na mocy obowiązujących przepisów, dochodzi do jakichkolwiek nieprawidłowości.