Powołanie Rady Społecznej Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Powołanie Rady Społecznej Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach

Data publikacji 16.02.2017

Wczoraj w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Katowicach został powołany Społeczny Zespół Doradczy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, pod nazwą „Rada Społeczna”. Przedmiotowa Rada tworzy pierwszy tego rodzaju zespół w kraju. Stanowi on organ doradczy i opiniotwórczy dla przedsięwzięć i działań w obszarze bezpieczeństwa, firmowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań.

Katowicka jednostka policji dążącod lat do intensyfikacji działania w zakresie poprawy komunikacji strony służbowej ze społecznością lokalną, postanowiła stworzyć Społeczny Zespół Doradczy, w którego skład powołani zostali przedstawiciele trzech środowisk. Radę Społeczną Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach tworzą przedstawiciele strony służbowej, tj. Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przedstawiciele społeczni, tj. radni z jednostek pomocniczych poszczególnych dzielnic Miasta Katowice oraz przedstawiciele środowiska naukowego z wybranych uczelni wyższych Katowic oraz miast ościennych.

Na wczorajszym posiedzeniu mł. insp. Paweł Barski - Komendant Miejski Policji w Katowicach podpisał dokument poświadczający utworzenie Rady Społecznej. Decyzja w sprawie powołania Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach pod nazwą „Rada Społeczna” weszła w życie z dniem 15 lutego 2017 roku. Zgodnie z przedmiotowym dokumentem, powołany zespół działa w zakresie m.in.:

  • organizacji debat społecznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, również przez poprawę poziomu bezpieczeństwa,
  • tworzenia wszelakich projektów działań, w tym akcji, programów, happeningów, itp.,
  • poprawy komunikacji Policji ze społeczeństwem, budowy pozytywnego w odbiorze społecznym wizerunku Policji,
  • analizy determinantów powstawania zagrożeń na terenie miasta oraz analizy wspólnych działań,
  • upowszechniania informacji wśród mieszkańców Miasta Katowice o uprawnieniach i ustawowym zakresie działania Policji, itd.

Powyższe działania stanowią tylko kilka z założonych przez Radę Społeczną inicjatyw, mających za zadania poprawę bezpieczeństwa na terenie Miasta Katowice. Działania zespołu dążą ku wzmocnieniu więzi komunikacyjnych strony służbowej ze stroną społeczną. Pozwala to na urzeczywistnienie współpracy Policji ze społeczeństwem, i stanowi odpowiedź na oczekiwania i potrzeby mieszkańców miasta w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na posiedzeniach Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji inicjowane są wszelkie przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym, edukacyjnym, czy, co równie ważne, sondażowo-badawczym. Wiążemy nadzieję, że dzięki współpracy z przedstawicielami społeczeństwa oraz przy wsparciu naukowym przedstawicieli Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej oraz mgr Aleksandry Dulko-Marczak, działania Rady Społecznej będą miały odzwierciedlenie w poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Katowice.