Ogłoszenia

Poszukujemy osób na stanowisko "asystent/ka ds. digitalizacji danych i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów"

W związku z projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet II. Cyfrowe Śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt. „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa” informujemy o prowadzonym postępowaniu mającym na celu wyłonienie dwóch osób współpracujących przy realizacji projektu, pełniących funkcję: asystent/ka ds. digitalizacji danych i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet II. Cyfrowe Śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt.

 

„Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa”

 

informuję o prowadzonym postępowaniu mającym na celu wyłonienie dwóch osób współpracujących przy realizacji projektu, pełniących funkcję:

 

asystent/ka ds. digitalizacji danych i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów

 

 

Zadania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego stanowiska obejmować będą digitalizację archiwalnych danych z zakresu zdarzeń drogowych odnotowanych na terenie województwa śląskiego oraz przygotowanie zdigitalizowanych dokumentów do złożenia w archiwum KWP w Katowicach.

 

Miejsce realizacji powierzonych zadań:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

Charakter umowy:

Umowa zlecenie na okres 10 miesięcy począwszy od 1 lutego 2018 roku (wynagrodzenie 2.800,00 zł brutto miesięcznie przez okres trwania umowy)

 

Główne zadania asystenta/tki ds. digitalizacji danych i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów:

 • Obsługa urządzeń do kopiowania dokumentów zakupionych w ramach niniejszego projektu.

 • Kopiowanie i zapisywanie dokumentów w określonym formacie i zakresie cyfrowym wg numerów Ewidencji Wypadków i Kolizji (EWK).

 • Kopiowanie i zapisywanie dokumentów przy pomocy sprzętu teleinformatycznego i dedykowanego oprogramowania zakupionego w ramach niniejszego projektu.

 • Opisywanie i składanie dokumentów poddanych digitalizacji w tomy archiwizacyjne.

 

Warunki pracy:

 • Digitalizacja dokumentów, ich pobieranie i zdawanie oraz przygotowanie do archiwizacji wyłącznie w wyznaczonym pomieszczeniu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w podstawowych godzinach urzędowych (7.30 - 15.30).

 • Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, kserokopiarkę, niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – głównie siedząca.

 • Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

 • Stanowisko pracy w Wydziale Ruchu Drogowego usytuowane jest w kompleksie budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie.

 • Umiejętność obsługi urządzeń wielofunkcyjnych (skanujących, drukujących, kopiujących,itp.).

 • Obsługa urządzeń komputerowych w środowisku Windows.

 • Samodzielność w działaniu; komunikatywność; umiejętność organizacji czasu pracy; umiejętność pracy pod presją czasu; dyspozycyjność; terminowość i rzetelność; umiejętność współpracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość sposobu funkcjonowania i organizacji pracy w Policji.

 • Znajomość programów pakietu Office.

 • Roczne doświadczenie zawodowe w obszarze poligrafii (digitalizacji dokumentów, grafiki komputerowej).

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae.

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

 

Dodatkowe dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w obszarze poligrafii.

 

Oferty prosimy składać/przesyłać w terminie 09.10.2017 r. – 23.10.2017 r. pod adresem:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

Z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na ogłoszenie: Asystent/ka ds. digitalizacji danych i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów”.

 

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej).

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i formie spotkania.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 32 200 17 42 – Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach

32 200 11 73 – Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach

 

 

 


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

 

nadinsp. Krzysztof JUSTYŃSKI

/podpis na oryginale/